Krotność wymiany powietrza/ ilość wymian powietrza w pomieszczeniach

Dostępność usługi: Usługa dostępna - wypełnij formularz poniżej
Czas realizacji usługi: Raport do 14 dni od wykonania pomiarów
Cena brutto: 3 936,00 zł 3936.00
Cena netto (za usługę/grupę): 3 200,00 zł
ilość szt

towar niedostępny

* - Pole wymagane

Szczegółowy opis

Krotność wymiany powietrza/ ilość wymian powietrza w pomieszczeniach - pomiar z wykorzystaniem balometru lub termoanemometru

Wykonujemy pomiary:

 • ilości powietrza dostarczanego do pomieszczeń czystych (Cleanroom) 
 • ilości powietrza dostarczanego przez filtry HEPA nawiewów laminarnych
 • ilości wymian powietrza (krotności wymian powietrza) w pomieszczeniach i strefach o kontrolowanej czystości

Pomiar ilości dostarczanego powietrza oraz ilości wymian powietrza wykonujemy zgodnie z normą ISO 14644-3:2019 oraz wytycznymi Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP). 

W pomiarach stosujemy:

 • metodę balometryczną (balometr wykonuje bezpośredni pomiar strumienia objętościowego powietrza dostarczanego przez nawiewniki umieszczone w suficie, w tym przez nawiewniki wirowe),
 • metodę termoanemometryczną (pomiar średniej prędkości liniowej powietrza, który na podstawie powierzchni nawiewnika/filtra zostaje przeliczony strumień objętościowy powietrza).

Ilość wymian powietrza w pomieszczeniu (/krotność wymian powietrza na godzinę) zostaje obliczona na postawie danych o ilości powietrza nawiewanego do pomieszczenia w ciągu godziny oraz zmierzonej objętości (kubatury) pomieszczenia.

 

Nazwa badania: Ilości wymian powietrza (krotność wymiany powietrza) w pomieszczeniu

Badany parametr: Strumień objętościowy powietrza (pomiar balometrem) lub prędkość liniowa powietrza przeliczona na strumień objętościowy powietrza (pomiar termoanemometrem);

Obiekt badań: Powietrze pod nawiewnikami

Cel badań: Ocena wydajności instalacji nawiewnej i ilości wymian powietrza w pomieszczeniu

Metoda badań: 
- Pomiar balometrem: norma PN-EN ISO 14644-3:2019, punkt B.2.3.2
- Pomiar termoanemometrem: norma PN-EN ISO 14644-3:2019, punkt B.2.3.3 

Urządzenia pomiarowe:
- Pomiar balometrem: balometr TESTO 420 z rękawem 610mm x 610mm, statyw o wysokości 3,3 metra
   Uwaga:
   Prosimy o informację, jeśli nawiewniki zainstalowane u Państwa mają wymiary inne niż 610mmx610mm (standardowy wymiar)
   Nie wykonujemy pomiarów jeśli sufit z nawiewnikiem znajduje się na wysokości powyżej 3,3 metra
- Pomiar termoanemometrem: wielofunkcyjny przyrząd pomiarowy TESTO 835-2 z sondą termoanemometryczną

Zakres pomiarowy: 
- Pomiar balometrem: 85 do 3500 m³/godz.
- Pomiar termoanemometrem: 0,2 -  6,4 m/s

Rozdzielczość: 
- Pomiar balometrem: 0,01 m/s
- Pomiar termoanemometrem: 1 m³/godz. 

Dokładność: 
- Pomiar balometrem: ±3 % mierz.wart. + 12 m³/godz. 
- Pomiar termoanemometrem: ± 0,05 m/s 

 

Metodyka wykonywania pomiaru ilości powietrza nawiewanego
i krotności wymian powietrza w pomieszczeniu - podejście do testów, obliczenia

 

Pomiar ilości wymian powietrza wykonywany jest zgodnie z procedurą opisaną w normie PN-EN ISO 14644-3 Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane, Część 3 – Metody badań; Punkt B.2.3 – Pomiar przepływu powietrza. Metodyka sprowadza się do:

 • pomiaru ilości powietrza nawiewanego przez każdy z nawiewników pomieszczenia na podstawie:
  - pomiaru balometrem LUB 
  - pomiaru termoanemometrem (pomiar średniej prędkości liniowej powietrza i wolnej powierzchni nawiewnika – czytaj więcej tutaj),
 • zsumowania całkowitej wydajności instalacji nawiewnej pomieszczenia,
 • wyznaczenia objętości pomieszczenia (pomiar długości, szerokości i wysokości pomieszczenia),
 • obliczenia ilości wymian powietrza (krotności wymian powietrza) w pomieszczeniu na podstawie sumarycznej ilości powietrza nawiewanego do pomieszczenia i zmierzonej objętości pomieszczenia.

Gdy krytyczne dla prawidłowego funkcjonowania obszaru (np. w przypadku izolatorów zapobiegających zanieczyszczeniom krzyżowym wytwarzanych wyrobów), pomiar wydajności instalacji i ilości wymian powietrza może zostać wykonany wielokrotnie np. pod każdym z filtrów nawiewających powietrze w okresie 2 godzin w odstępcach co 15 minut).


Warunki wstępne do wykonania pomiaru ilości wymian powietrza w pomieszczeniu

Przed wykonaniem testu należy zapewnić odpowiednie warunki dla wykonania pomiaru prędkość przepływu powietrza pod filtrem:

 • Ustabilizowana pracy sytemu nawiewającego powietrze - jeśli system był wyłączony, od włączenia sytemu należy odczekać minimum 15 minut zanim zostanie wykonany pierwszy odczyt prędkości powietrza,
 • Stabilna temperatury powietrza w trakcie trwania pomiaru (±2°C),
 • Ustabilizowana praca sytemu pomiarowego - pierwszy odczyt wykonuje się nie wcześniej niż 30 sekund od włączenia urządzenia.

 

Obliczanie ilość powietrza nawiewanego (metoda z wykorzystaniem balometru)

Rękaw balometru wychwytuje całe powietrze wylatujące z filtra końcowego lub nawiewnika i kieruje je układ pomiarowy balometru. Balometr jest urządzeniem w pełni zautomatyzowanym - wynik pomiaru wydajności przepływu powietrza komunikowany jest wprost w m3 / godzinę, co znacząco ułatwia cały proces pomiarowy, zwłaszcza w pomieszczeniach z dużą ilością nawiewników. Do pomiarów ilości nawiewanego powietrza oraz ilości wymian w pomieszczeniach norma ISO 14644-3 zaleca stosowanie metody wykorzystującej balometr. Dzięki przechwytywaniu całego powietrza wylatującego z nawiewnika, balometr minimalizuje niekorzystny wpływ lokalnych turbulencji przepływu powietrza i punktowych zmian prędkości strumienia pod nawiewnikiem.Obliczanie ilości powietrza nawiewanego (metoda termoanemometryczna)


Obliczanie ilości powietrza nawiewanego przez nawiewnik / filtr

Strumień objętościowy powietrza zostaje obliczony zgodnie ze wzorem:

strumień objętościowy powietrza wzór

gdzie:
Q – Strumień objętościowy powietrza dostarczany przez dany nawiewnik
Vn – Prędkość liniowa przepływu powietrza w m/s wyznaczona w danej komórce siatki pomiarowej
Ac – Powierzchnia komórki siatki pomiarowej w m2, obliczona jako iloraz całkowitej wolne powierzchni nawiewnika i ilości komórek siatki pomiarowej

 

Obliczanie ilości powietrza dostarczanego do pomieszczenia (balometr i termoanemometr)

Ilość powietrza dostarczanego przez wszystkie nawiewniki zostaje obliczona zgodnie ze wzorem:

Obliczanie ilości powietrza wzór

gdzie:
Qtotal – Strumień objętościowy powietrza dostarczanego przez wszystkie nawiewniki pomieszczenia
Qn 
 Strumień objętościowy powietrza dostarczany przez dany nawiewnik


Obliczanie ilości wymian powietrza w pomieszczeniu (balometr i termoanemometr)

Ilość wymian powietrza zostaje obliczona zgodnie ze wzorem:

Ilość wymian powietrza wzór

gdzie:
n – Krotność wymian powietrza w pomieszczeniu w ciągu 1 godziny
Qtotal – Strumień objętościowy powietrza dostarczany przez wszystkie nawiewniki
Vroom 
 Objętość (kubatura) pomieszczenia lub strefy o kontrolowanej czystościWentylacja pomieszczeń czystych lub innych pomieszczeń produkcyjnych - jaka powinna być ilość wymian powietrza?


Pomieszczenia różnią się przeznaczeniem, krytycznością operacji w nich prowadzonych, układem przestrzennym samego pomieszczenia jak i urządzeń w nim się znajdujących, ilości cząstek wprowadzanych do pomieszczenia, ilości cząstek generowanych wewnątrz pomieszczenia. Z tego względu ilość wymian powietrza projektowana jest „pod dane pomieszczenie” z uwzględnieniem czynników wskazanych powyżej, jak i innych czynników technicznych i ekonomicznych.

Przykładowe wymagania dla krotności wymian powietrza dla poszczególnych klas czystości i typów pomieszczeń:

 • Branża farmaceutyczna, klasa A – przepływ laminarny, liczba wymian na godzinę – nie dotyczy
 • Branża farmaceutyczna, klasa B – powyżej 15-20 wymian na godzinę (często 40-70 w/h)
 • Branża farmaceutyczna, klasa C – powyżej 15-20 wymian na godzinę (często 20-40 w/h)
 • Branża farmaceutyczna, klasa D – 4-20 wymian na godzinę (często 10-20 w/h)
 • Pomieszczenia pomocnicze dla produkcji półprzewodników, klasa ISO 6 – powyżej 70 wymian na godzinę
 • Przetwarzanie materiałów półprzewodnikowych, klasa ISO 3 – przepływ laminarny, liczba wymian na godzinę – nie dotyczy
 • Laboratorium – 5-15 wymian na godzinę

Większą krotność wymian powietrza projektuje się w szczególności dla śluz, pomieszczeń przeznaczonych do produkcji wyrobów sterylnych, pomieszczeń w których prowadzi się operacje generujące znaczne ilości cząstek, pomieszczeń wysokiej czystości w produkcji komponentów elektronicznych. W tego typu pomieszczeniach musi bowiem zostać osiągnięta odpowiednia skuteczność oczyszczania powietrza z cząstek – odpowiednio krótki czas regeneracji pomieszczenia.

Dla testów krotności wymiany powietrza za kryterium akceptacji przyjmuje się zazwyczaj, że mierzona podczas testu ilość wymian powietrza nie powinna być mniejsza niż 90% wartości wskazanej w dokumentacji projektowej pomieszczenia/ strefy.Raport z badań

Raport z przeprowadzonych badań zawiera: wyniki pomiarów ilości powietrza dostarczanego przez każdy nawiewnik/filtr (metoda z wykorzystaniem balometru i termoanemometru), a w przypadku metody termoanemometrycznej rówież dane wejściowe służące do obliczenia wydajności nawiewu (prędkości powietrza w poszczególnych punktach pomiarowych, obliczoną średnią prędkość liniową powietrza nawiewu, powierzchnię wolną filtra). Raport zawiera również schemat lokalizacji punktów pomiarowych, informacje na temat sumarycznej ilości powietrza dostarczanego do danego pomieszczenia przez wszystkie nawiewniki/filtry, zmierzoną objętość pomieszczenia, obliczoną ilość wymian powietrza w ciągu 1 godziny, identyfikację sprzętu pomiarowego, kopię aktualnego świadectwa kalibracji przyrządu pomiarowego, identyfikację osób wykonujących pomiary.

 


Cena wykonania pomiarów krotności wymian powietrza w pomieszczeniuCena wykonania pomiarów krotności wymian powietrza uzależniona jest od: ilości pomieszczeń w których prowadzone są pomiary, ilości nawiewników w każdym z pomieszczeń, lokalizacji pomiarów. Zapraszamy do kontaktu celem indywidualnej wyceny badania oraz potwierdzenia warunków prowadzenia testu (email: info@bnt-sigma.pl; tel. 530 30 90 30).

 
 

 


Niższa cena przy zamówieniu jednego z PAKIETÓW BADAŃ
dedykowanych dla pomieszczeń i stref czystych


Firma BNT SIGMA wykonuje pomiary wydajności wentylacji/HVAC oraz inne typowe testy wykonywane dla pomieszczeń i stref czystych - testy dymne, pomiary czasu regeneracji pomieszczeńbadania integralności filtrów HEPApomiary 
ilości cząstek stałych w powietrzu w celu klasyfikacji pomieszczeń czystych, pomiary nadciśnienia w pomieszczeniach, pomiary temperatury i wilgotności powietrza w pomieszczeniach, weryfikacje szczelności instalacji itp.

Pakiety badań kwalifikacyjnych oferowanych przez BNT SIGMA:

kwalifikacja pomieszczeń czystych PAKIET BADAŃ: Kwalifikacja pomieszczeń czystych
   
kwalifikacja komory laminarnej PAKIET BADAŃ: Kwalifikacja komory laminarnej

 

  

Produkty powiązane

Inne (11)

4 lipca 2023

Ile człowiek potrzebuje powietrza? Dorosły człowiek, w zależności od aktywności fizycznej, potrzebuje około 30 m3 świeżego powietrza na godzina, wdycha około 11 tysięcy litrów powietrza. W przypadku intensywnej pracy fizycznej, ilość wymaganego powietrza (i tym samym wymagana krotność wymiany powietrza w pomieszczeniu) wzrasta prawie dwukrotnie, w przypadku snu dwukrotnie maleje. Chcąc odpowiedzieć na pytana "Jaka powinna być minimalna krotność wymiany powietrza w domu lub biurze?", "Ile powietrza w biurze na osobę należy zapewnić?", "Jaka powinna być krotność wymiany powietrza w hali produkcyjnej?", "Jaka powinna być krotność wymiany powietrza w biurze?" należy jednak wyjść w obliczeniach nie od ilości tlenu, którą potrzebuje człowiek, a od ilości zużytego powietrza, które należy z pomieszczenia odprowadzić (dwutlenek węgla, parę wodną, ciepła, zapach). 

4 lipca 2023

Wskaźnik wypływu powietrza zewnętrznego można wyliczyć przez współczynnik znany jako krotność wymiany powietrza. To liczba pokazująca, ile razy w czasie jednej godziny cała zawartość powietrza wydostaje się z pomieszczenia i jest zastępowana tą samą ilością powietrza z zewnątrz. Formuła do obliczenia strumienia powietrza w wyniku krotności wymiany prezentuje się następująco: VN = k · V gdzie: VN – wypływ powietrza nawiewanego, m3/h; k – krotność wymian, 1/h; V – pojemność przestrzeni wentylowanej, m3. Minimalna krotność obiegu powietrza w konwencjonalnym budynku wynosi od 0,5 do 0,8 (1) h-1. 

4 lipca 2023

WYMAGNIA PRAWNE - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Ilości powietrza wentylującego regulowane są również przez przepisy BHP. W ZAŁĄCZNIKU Nr 3 WYMAGANIA DLA POMIESZCZEŃ I URZĄDZEŃ HIGIENICZNOSANITARNYCH zostały zamieszczone zasady projektowania wentylacji dla takich pomieszczeń jak: SZATANIE: § 7.3. W szatniach należy zapewnić przynajmniej czterokrotną wymianę powietrza wewnętrznego na godzinę. Przy otwieranych oknach strumień objętości powietrza w szatniach wyposażonych w okna otwieralne przeznaczonych dla nie więcej niż 10 pracowników wymiana powietrza ilość wymian musi wynosić co najmniej 2. UMYWALNIE I POMIESZCZENIA Z NATRYSKAMI: § 24.2. W pomieszczeniach umywalni należy zapewnić co najmniej dwukrotną wymianę powietrza w ciągu godziny, natomiast w pomieszczeniach z natryskami wymiana ta nie powinna być mniejsza niż pięciokrotna w ciągu godziny. USTĘPY: § 27.3. W pomieszczeniach ustępów należy zapewnić wymianę powietrza w ilości nie mniejszej niż 50 m3/h na 1 miskę ustępową i 25 m3/h na 1 pisuar. JADALNIE: § 35. W pomieszczeniu jadalni należy zapewnić przynajmniej 2-krotną wymianę powietrza w ciągu godziny. POMIESZCZENIA DO WYPOCZYNKU: § 39. W pomieszczeniach higieny osobistej kobiet oraz w pomieszczeniach, o których mowa w § 38, należy zapewnić przynajmniej dwukrotną wymianę powietrza w ciągu godziny. PALARNIE: § 42. W palarni należy zapewnić przynajmniej dziesięciokrotną wymianę powietrza w ciągu godziny.

4 lipca 2023

Wentylacja w pomieszczeniach biurowych bhp jest kluczowym elementem dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników. Pracownicy, którzy spędzają wiele godzin na dobę w zamkniętych pomieszczeniach, są narażeni na różnego rodzaju zanieczyszczenia powietrza. Właściwa wentylacja w pokoju biurowym powinna zapewnić co najmniej efektywne pozbycie się tych zanieczyszczeń, jak również odświeżenie atmosfery biurowej i stworzenie warunków do efektywnego wymiany powietrza. Bez odpowiedniego systemu wentylacyjnego, możliwe jest również naruszenie przepisów bhp, które bardzo jasno określają standardy i wymagania w tej kwestii.  Wymiana powietrza w pomieszczeniach biurowych bhp powinna odbywać się regularnie i skutecznie. Te cykle wymiany powietrza są niezbędne, aby zapewnić pracownikom dostęp do czystego, świeżego powietrza, które jest niezbędne do utrzymania zdrowia i koncentracji. Ponadto, system wentylacji powinien być dobrany tak, aby mógł swobodnie kierować powietrze w przestrzeni biurowej, unikając tworzenia miejsc, gdzie powietrze staje się ciepłe. 

4 lipca 2023

PRAWO BUDOWLANE - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W rozporządzeniu tym znajdziemy informacje ile wymian powietrza na godzinę w domu należy zapewnić poprzez system wentylacji. § 149.1. Natężenie powietrza z zewnątrz dostarczanego do pomieszczeń, które nie są miejscami pracy, powinno spełniać kryteria Polskich Standardów dotyczących wentylacji. W domach natężenie to powinno zależeć od ilości powietrza wywiewanego, ale nie powinno być mniejsze niż 20 m3/h na jedną osobę przewidzianej do stałego pobytu w projekcie budowlanym. Większe ilości wymian powietrza są dozwolone i zapewnią większy komfort osobom przebywającym w tych pomieszczeniach, jednak wentylacja w pomieszczeniach powinna zapewniać w ciągu godziny wymianę co najmniej spełniającą wymagania określone powyżej.

4 lipca 2023

BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Ile m3 powietrza na osobę należy zapewnić w budynkach użyteczności publicznej? Strumień objętości powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi, jak również na czasowy pobyt ludzi powinien wynosić: 20 m3/h na jedną osobę; 30 m3/h dla każdej przebywającej osoby, jeśli jest dozwolone palenie tytoniu; 15 m3/h na każde dziecko (dla żłobków i przedszkoli). Jeżeli chodzi o pomieszczenia klimatyzowane czy też wyposażone w wentylację, gdzie okna nie są otwierane, to ile powietrza na osobę należy zapewnić, zależy od tego czy w pomieszczeniu dozwolone jest palenie - przepływ powietrza powinien wynosić 30 m3/h na osobę, a jeżeli jest dozwolone palenie, powinien wynosić 50 m3/h. 

4 lipca 2023

BUDYNKI ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO Strumień objętości powietrza wentylacyjnego powinien wynosić: dla pomieszczeń mieszkalnych - 20 metrów sześciennych na godzinę na mieszkańca, ale nie mniej niż 1 wymiana powietrza na godzinę; dla pomieszczeń o charakterze publicznym (świetlice, sale lekcyjne, stołówki) - 20 metrów sześciennych na godzinę dla każdej obecnej osoby; dla pomieszczeń z urządzeniami do klimatyzacji i wentylacji o stałych, nieotwieranych oknach - 30 metrów sześciennych na godzinę. kuchnie, łazienki i toalety przeznaczone do indywidualnego użytku - taką sumę strumieni powietrza usuwanego z pomieszczeń jak w budynkach mieszkalnych. 

4 lipca 2023

Ilości powietrza wentylacyjnego [Przykłady]. NORMA PN-83/B-03430. Zgodnie ze normą PN-83/B-03430, przepływ objętościowy powietrza do wentylacji mieszkania (krotnosc wymian powietrza) określa się jako sumę przepływów powietrza odprowadzanego z pomieszczeń takich jak kuchnia, łazienka, toaleta i ewentualnie szafa, przy wewnętrznej temperaturze zgodnej z PN-82/B-02402, bez uwzględnienia różnic ciśnienia wynikających z działania wiatru. W takim kontekście, niezależnie od rozmiaru pomieszczenia, normatywny przepływ powietrza wentylacyjnego dla pomieszczeń jest wymagany jak następuje: kuchnia z oknem na zewnątrz wyposażona w kuchenkę na gaz lub węgiel - 70m3/h; kuchnia z oknem na zewnątrz, z kuchenką elektryczną - 30 m3/h dla mieszkania do 3 osób, - 50 m3/h dla mieszkania dla więcej niż 3 osób; kuchnia bez okna zewnętrznego z kuchenką elektryczną - 50 m3/h; kuchnia bez okna zewnętrznego, z kuchenką na gaz, obowiązkowo z mechaniczną wentylacją wywiewną - 70 m3/h; łazienka z toaletą lub bez - 50m3/h; toaleta oddzielna - 30m3/h; ilosc wymian powietrza w pomieszczeniu bez okna (szafa) - 15m3/h; pokój mieszkalny oddzielony od pomieszczeń kuchni, łazienki i wc więcej niż dwojgiem drzwi lub pokój znajdujący się na wyższym poziomie w wielopoziomowym domu jednorodzinnym lub w wielopoziomowym mieszkaniu domu wielorodzinnego - 30 m3/h, przy czym projektowanie wentylacji musi zapewnić taki strumień objętości powietrza wentylacyjnego, aby zapewniona była minimum jedna wymiana powietrza na godzinę.

4 lipca 2023

Wymagana ilość świeżego powietrza nawiewanego jest określana na podstawie wydajności i natężenia przepływu powietrza dla danej przestrzeni. Aby zapewnić, że jakość powietrza w pomieszczeniu spełnia normy bezpieczeństwa, ważne jest, aby zrozumieć, ile świeżego powietrza powinno być dostarczane do pomieszczenia. Najczęstszym sposobem pomiaru jest użycie m3/h (metrów sześciennych na godzinę). Miernik ten mierzy ilość powietrza, która może być przemieszczana przez dany obszar w ciągu jednej godziny. Ważne jest, aby pamiętać, że wymagana ilość świeżego powietrza będzie zależeć od wielkości pomieszczenia i jego obłożenia. Przy obliczaniu całkowitej ilości świeżego powietrza nawiewanego potrzebnego dla danej przestrzeni należy wziąć pod uwagę zarówno całkowitą objętość powietrza, jak i jego natężenie przepływu. Całkowita objętość powietrza będzie zależeć od tego, jak duża jest dana przestrzeń, podczas gdy jej natężenie przepływu będzie zależeć od takich czynników, jak liczba osób przebywających w pomieszczeniu i wszelkie inne czynności w nim wykonywane. Po uwzględnieniu tych czynników możliwe jest obliczenie współczynnika przepływu powietrza w oparciu o powierzchnię, co zapewni wskazanie, ile świeżego powietrza nawiewanego należy dostarczyć, aby zapewnić użytkownikom bezpieczeństwo i komfort. Oprócz zapewnienia wystarczającej ilości świeżego powietrza nawiewanego, ważne jest również, aby upewnić się, że nie ma żadnych blokad lub przeszkód, które mogłyby zmniejszyć lub utrudnić przepływ powietrza w przestrzeni. Blokady, takie jak meble lub zasłony, mogą znacznie zmniejszyć szybkość przepływu powietrza, dlatego należy je usunąć lub przenieść w celu utrzymania odpowiedniego poziomu wentylacji. Może być również konieczne dostosowanie systemów wentylacyjnych, jeśli nie zapewniają one wystarczającego przepływu powietrza, ponieważ może to z czasem prowadzić do złej jakości powietrza w pomieszczeniach. Ogólnie rzecz biorąc, zrozumienie, ile świeżego powietrza należy dostarczyć do danej przestrzeni, ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu użytkowników. Mierząc zarówno całkowitą objętość, jak i natężenie przepływu, możliwe jest dokładne obliczenie wymaganej ilości świeżego powietrza nawiewanego dla danego obszaru. Ponadto wszelkie blokady lub przeszkody powinny zostać usunięte lub przeniesione w celu zapewnienia optymalnego poziomu wentylacji w całej przestrzeni.

4 lipca 2023

Wentylacja to niezbędne, podstawowe zagadnienie dotyczące każdego budynku, zarówno mieszkaniowego, jak i użytkowego. Zasadnicza jest tu przede wszystkim ilość powietrza usuwanego z pomieszczeń. Od niej bowiem, będzie w dużej mierze zależało, czy w budynku panuje zdrowy, bezpieczny klimat. Jest to wyjątkowo ważne, szczególnie w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności, jak pomieszczenia sanitarne, pralnia czy kuchnia, gdzie wilgoć mogłaby stwarzać dogodne warunki do rozwoju niepożądanej pleśni. Niektóre budynki wyposażone są w system wentylacji mechanicznej, który składa się z kilku niezależnych części, umożliwiających usuwanie powietrza z pomieszczeń. Działa to na zasadzie tworzenia ciągłego strumienia powietrza wentylacyjnego, który zasysa powietrze z pomieszczeń, gdzie jest to potrzebne, przepuszcza przez system filtracji (który ma na celu pozbycie się wszelkich zanieczyszczeń), a następnie wywiewa na zewnątrz budynku. Istotna jest tu pojemność systemu wentylacyjnego - im więcej powietrza wywiewanego, tym efektywniej działa on w danym budynku. Zalecane ilości powietrza usuwanego z pomieszczeń we wnętrzach budynków określa norma PN-EN. Normy te mają na celu zapewnienie odpowiednich warunków środowiska wewnętrznego na podstawie m.in. wielkości i rodzaju pomieszczeń, liczby osób przebywających w danym pomieszczeniu, a także zastosowania danego pomieszczenia. Natomiast w fizjologicznych warunkach, dla konkretnych zastosowań, normy te mogą być dostosowane do specyficznych potrzeb. Na przykład, w przypadku kuchni, gdzie poziomy wilgotności są często wyższe, zaleca się wyższą ilość powietrza usuwanego, aby zapobiec nadmiernemu gromadzeniu się wilgoci.

4 lipca 2023

Krotność wymiany powietrza to parametr określający ile razy w danym czasie powietrze w pomieszczeniu zostanie całkowicie wymienione. Obliczamy go, porównując strumień powietrza nawiewanego do pomieszczenia z strumieniem powietrza zewnętrznego. Krotność wymiany powietrza jest wyznaczana na podstawie strumienia powietrza wentylacyjnego i jest to jeden z najważniejszych parametrów układu wentylacji. W praktyce wyznacza się go przez porównanie objętości powietrza nawiewanego do pomieszczenia w ciągu godziny z objętością powietrza w tym pomieszczeniu. Proces obliczania krotności wymiany powietrza rozpoczyna się od ustalenia strumienia powietrza nawiewanego, czyli ilości powietrza dostarczanego do pomieszczenia w ciągu godziny. Następnie oblicza się strumień powietrza zewnętrznego, który jest dostarczany do pomieszczenia z zewnątrz. Powietrze to może pochodzić z naturalnej wymiany powietrza (na przykład poprzez nieszczelności, otwory wentylacyjne) lub z sztucznie dostarczanego powietrza (na przykład poprzez system wentylacji). Strumień powietrza wentylacyjnego to suma strumienia powietrza nawiewanego i strumienia powietrza zewnętrznego. Krotność wymiany powietrza w budynku jest kluczowym parametrem, który determinuje jakość powietrza wewnątrz budynku. Wysoka krotność wymiany powietrza oznacza, że powietrze w budynku jest regularnie odświeżane, co zapewnia lepszą jakość powietrza i może przyczynić się do poprawy zdrowia i samopoczucia użytkowników. Z drugiej strony, zbyt wysoka krotność wymiany powietrza może prowadzić do nadmiernego zużycia energii na wentylację i ogrzewanie, co jest nieekonomiczne i szkodliwe dla środowiska. 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl