[ISO 14644-1] Klasyfikacja pomieszczeń i stref czystych (Cleanroom)

Dostępność usługi: Usługa dostępna - wypełnij formularz poniżej
Czas realizacji usługi: Raport do 14 dni od wykonania pomiarów
Cena brutto (za usługę/grupę): 2 952,00 zł 2952.00
Cena netto (za usługę/grupę): 2 400,00 zł
ilość szt

towar niedostępny

* - Pole wymagane

Szczegółowy opis

Klasyfikacja pomieszczeń czystych i stref czystych
- klasy czystości powietrza ISO 1-9 / GMP A,B,C,DWykonujemy pomiary ilości cząstek w powietrzu w celu klasyfikacji pomieszczeń czystych, obszarów czystych i urządzeń odgradzających (nawiewy laminarne, izolatory, glovebox’y) zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) z dnia 18 marca 2019 oraz wymaganiami normy PN-EN ISO 14644-1:2016-03 Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane – Część 1 Klasyfikacja czystości powietrza na podstawie stężenia cząstek. Klasyfikacja pomieszczeń czystych lub stref czystych może być wykonana „po wybudowaniu” (ang. „as-built”), „w stanie spoczynku” (ang. „at-rest”), „w stanie działania” (ang. „operational”), zarówno na etapie odbioru nowej instalacji/pomieszczenia, jak i okresowo podczas standardowej eksploatacji - w branży farmaceutycznej zazwyczaj co 6-12 miesięcy w pomieszczeniach w których produkt jest eksponowany na warunki środowiskowe oraz w kluczowych pomieszczeniach pomocniczych, w pomieszczeniach szpitalnych klasy S1 co 12 miesięcy. Ilość punktów pomiarowych i ich lokalizacja, ilość i objętość pobieranej próby uwzględniają wymagania GMP, normy ISO 14644 oraz wytyczne klienta (wyniki przeprowadzonej analizy ryzyka, wnioski z poprzednich raportów z kwalifikacji/rekwalifikacji pomieszczenia). Zapisy powstające podczas pomiarów klasy czystości powietrza prowadzone są zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Dokumentowania określonej w GMP. Sprawozdanie z przeprowadzonych testów zawiera: opracowane statystycznie dane pomiarowe (zgodnie z wytycznymi normy ISO 14644-1), wskazanie stwierdzonej klasy czystości pomieszczenia, dane surowe (wydruki z licznika cząstek), schemat przedstawiający rozmieszczenie punktów pomiarowych, kopię aktualnego świadectwa kalibracji licznika cząstek, wnioski i zalecenia z przeprowadzonej klasyfikacji.

Badany parametr: Ilość cząstek stałych

Wielkość cząstek:  0,1 µm - 10 µm (kanały pomiarowe 0,1 µm / 0,15 µm / 0,2 µm / 0,25 µm / 0,3 µm / 0,5 µm / 1 µm / 3 µm / 5 µm/ 10 µm) 

Obiekt badań: Powietrze w pomieszczeniach czystych, obszarach czystych i urządzeniach odgradzających o klasach czystości GMP A/B/C/D lub ISO 1-9

Cel badań: Klasyfikacja pomieszczeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) lub normą PN-EN ISO 14644-1:2016

Metoda badań: Norma PN-EN ISO 14644-1:2016 (EN ISO 14644-1:2015, ISO 14644-1:2015)

Urządzenie pomiarowe: Laserowy licznik cząstek wykorzystujący zasadę rozproszenia światła (ang. Light Scattering Airborne Particle Counter – LSAPC)

Zakres pomiarowy: Licznik TSI 9110: maks.3.500.000 cząstek/m3 (10% coincidence loss); Licznik TSI 9310: maks. 29.000.000 cząstek/m3 (10% coincidence loss)

Kalibracja licznika cząstek: Zgodnie z ISO 21501-4:2018 Determination of particel size distribution – Single Particle light interaction methods – Part 4: Light scattering airborne particle counter for clean spaces

Obszar i godziny wykonywania pomiarów: Polska; poniedziałek - sobota; godz. 8.00 - 22.00

 

Klasy czystości pomieszczeń w branży farmaceutycznej i medycznej

Maksymalna dopuszczalna liczba cząstek w powietrzu

Pomieszczenia przeznaczone do wytwarzania produktów leczniczych podlegają odpowiedniej kwalifikacji, której kluczowym elementem jest określenie klasy czystości powietrza w pomieszczeniu na podstawie liczby cząstek w 1m3 powietrza. Dla czterech klas czystości powietrza (klasa A, klasa B, klasa C, klasa D) maksymalne dopuszczalne liczby cząstek określono w Dodatkowych Wymaganiach Dobrej Praktyki Wytwarzania rozporządzenia w sprawie GMP (Załącznik 5, Aneks 1, Wytwarzanie sterylnych produktów leczniczych) - patrz poniższa Tabela 1. GMP, Maksymalna dopuszczalna liczba cząstek/m3. Limity ujęte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia te oparte są o wytyczne GMP/PIC-Guide i spójne są z wymaganiami obowiązującymi w pozostałych krajach europejskich. 

Klasy czystości powietrza GMP farmacja
Tabela 1. GMP , Klasy czystości pomieszczeń - maksymalna dopuszczalna liczba cząstek/m3 powietrza

Stan „po wybudowaniu” / „w spoczynku” / „w działaniu”

Ilość cząstek obecnych w powietrzu zależy od sposobu i intensywności wykorzystania pomieszczeń. Klasyfikację pomieszczenia czystego lub strefy czystej (pomiar klasy czystości pomieszczenia) określa się więc dla jednego lub więcej, z trzech etapów użytkowania pomieszczeń tj. „po zbudowaniu”, „w spoczynku/ po zainstalowaniu urządzeń” lub „podczas rutynowego użytkowania”. 

Jako stan „po zbudowaniu”, rozumie się sytuację, w której pomieszczenie cleanroom lub strefa czysta jest kompletne ze wszystkimi systemami pomocniczymi/mediami, ale bez wyposażenia, mebli, materiałów lub personelu. Norma ISO 14644-1 zwraca uwagę na fakt, iż etap „po zbudowaniu” może dotyczyć zarówno nowo wybudowanych lub zmodernizowanych pomieszczeń czystych i stref czystych. Po ukończeniu testowania etapu „po zbudowaniu” kolejne testy zgodności z wymaganiami powadzone są dla etapu „po zainstalowaniu urządzeń” lub „podczas rutynowego użytkowania” lub też dla tych obu etapów. 

Jako stan „w spoczynku” rozumie się sytuację, gdy są zainstalowane wszystkie urządzenia produkcyjne i pracują w sposób uzgodniony między odbiorcą a dostawcą, ale bez obecnego personelu obsługującego urządzenia produkcyjne. Do pomiaru liczby cząstek "w spoczynku" przystępuje się po krótkim czasie oczyszczania powietrza, który przyjmuje się zazwyczaj jako 15-20 minut od zakończenia operacji produkcyjnych oraz po opuszczeniu klasyfikowanego pomieszczenia przez personel.
Jako stan „w działaniu” rozumie się sytuację, gdy wszystkie urządzenia funkcjonują w określonym trybie pracy z określoną liczbą pracowników. Klasyfikacja pomieszczenia „w działaniu” może być przeprowadzona podczas rutynowo prowadzonych operacji produkcyjnych, ale rozporządzenie w sprawie GMP dopuszcza również wykonywanie pomiarów podczas operacji symulowanych lub podczas testów napełniania opakowań pożywką (procesy aseptycznego nalewu). Liczba cząstek w klasie A "w działaniu" powinna zostać osiągnięta w przestrzeni bezpośrednio otaczającej produkt lub otwarte opakowanie wchodzące w bezpośredni kontakt ze środowiskiem zewnętrznym. Dopuszcza się jednak sytuację, w której nie zawsze jest możliwe wykazanie zgodności z wymaganiami dla maksymalnej ilości cząstek w miejscu napełniania „w działaniu”, z powodu tworzenia się aerozoli z samego produktu.

 


Klasy czystości powietrza w pomieszczeniach i strefach czystych wg ISO 14644-1

W celu klasyfikacji czystości powietrza wybierana jest jedna lub więcej niż jedna wielkość progowa w zakresie od 0,1µm do 5,0µm. Norma ISO 14644-1 pomija więc w ocenie makrocząstki o rozmiarach większych niż 5 µm, jak i cząstki mniejsze niż 0,1 µm - ultradrobnym cząstkom (nanocząstkom) o rozmiarach 1-100 nm poświęcona została norma ISO 14644-12 Specification for monitoring air cleanliness by nanoscale particle concentration. Norma dotyczy wyłącznie zanieczyszczenia cząstkami stałymi i dlatego nie może być wykorzystywana do scharakteryzowania natury fizycznej, chemicznej, radiologicznej lub zdolności do życia cząstek znajdujących się w powietrzu.

Klasy czystości powietrza względem stężenia cząstek są określane przez numer klasy ISO (N). Maksymalna dozwolona liczba cząstek o danej średnicy dla wskazanej klasy czystości jest określana poprzez zastosowanie wzoru:

CN = 10N(0,1/D)2,08

gdzie:

CN – maksymalne dopuszczalne stężenie (ilość cząstek w 1 m3 powietrza) dla znajdujących się w powietrzu cząstek o wymiarze równym lub większym od rozważanego
N – numer klasy ISO
D – analizowana średnica cząstek w μm

Wartości progowe dla każdej z klas czystości powietrza zostały zamieszczone w poniższej tabeli. Warto przypomnieć, że zgodnie z zaktualizowaną w 2016 wersją normy ISO 14644, stosuje się wyłącznie całkowite (np. ISO 5, ISO 6), bądź połowiczne oznaczenia klas (np. ISO 4,5); wcześniejsza wersja standardu dopuszczała klasyfikowanie pomieszczeń co do „dziesiątych części klasy” (np. ISO 4,8).

Limity koncentracji cząstek w powietrzu wg normy PN-EN ISO 14644-1:2016-3

Tabela 2. Limity koncentracji cząstek w powietrzu dla poszczególnych klas czystości pomieszczeń wg normy PN-EN ISO 14644-1:2016-3

 

Limity zawartości cząstek stałych w klasie A/B/C/D wg GMP a wymagania klas ISO wg ISO 14644-1

Klasy czystości pomieszczeń w normach ISO i w rozporządzeniu w sprawie GMP nie zawierają istotnych rozbieżności. Dla klasy A maksymalna dopuszczalna liczba cząstek ≥ 5,0 μm jest określona przez wymagania wycofanej już normy ISO 14644-1:2005 dla klasy 4.8. Warto zaznaczyć, że ze względu na niepewność metody zliczania cząstek, zaktualizowana norma PN-EN ISO 14644-1:2016 dopuszcza jedynie posługiwanie się w klasyfikacji pomieszczeń całymi lub połowicznymi oznaczeniami czystości pyłowej klas powietrza ISO – nie powinno więc już mówić się o klasie powietrza ISO 4,8. Dla klasy A o wielkości cząstek ≥ 0,5 μm oraz dla klasy B („w spoczynku”)  dla obu wymiarów cząstek obowiązuje limit normy ISO klasy 5. W klasie B („w działaniu”) oraz w klasie C („w spoczynku”) obowiązuje limit ISO klasy 7. W klasie C („w działaniu”) oraz w klasie D („w spoczynku”) obowiązuje limit ISO klasy 8.

W wielu publikacjach wciąż można jeszcze znaleźć odwołania do wycofanego już amerykańskiego dokumentu Federal Standard 209 („Cleanroom and Work Station Requirements, Controlled Environments", 1963), który był pierwszym aktem prawnym określającym dopuszczalne zanieczyszczenie powietrza cząstkami stałymi w pomieszczeniach czystych. W Fed-Std-209 klasy pomieszczeń czystych określane były poprzez oznaczenia: 1, 10, 100…100 000. Standard Fed-Std-209 aktualizowano do roku 1992 i był on podstawą do opracowania krajowych norm m.in. brytyjskich, niemieckich, francuskich, japońskich. Decyzją U.S. General Services Administration (GSA), 29 listopada 2011 r wycofano normę z użytkowania. Institute of Environmental Sciences and Technology (IEST) zarekomendował stosowanie norm ISO 14644-1 oraz ISO 14644-2. Norma ISO 14644-1 bazuje na wytycznych standardu Fed-Std-209 – limity klas wyrażone w ilości cząstek w stopie sześciennej zostały przeliczone na ilości cząstek w metrze sześciennym.

Klasy A i B odpowiadają klasie 100 Fed-Std-209 i ISO 5; klasa C odpowiada klasie 10.000 Fed-Std-209 i  ISO 7, klasa D odpowiada klasie 100.000 Fed-Std-209 i ISO 8.Określenie przestrzennego rozkładu ilości cząstek w pomieszczeniu czystym

Zgodnie z aktualnie obowiązującym wydaniem normy PN-EN ISO 14644-1:2016, zawartość cząstek w każdym z punktów pomiarowych pomieszczenia czystego musi naleźć się poniżej limitu wskazanego w normie dla danego rozmiaru cząstek. W przypadku oceny funkcjonowania pomieszczeń czystych, wartością dodaną może być określenie i kolorystyczne zwizualizowanie przestrzennego rozkładu ilości cząstek w pomieszczeniu (patrz poniższy przykład dla znacznej wielkości pomieszczenia czystego klasy ISO 8/ ISO 9 wg ISO 14644-1).
Zastosowanie skali kolorów dla poszczególnych komórek pomiarowych (czerwony - największe odnotowane ilości cząstek; zielony - najniższe odnotowane ilości cząstek), pozwala w łatwy sposób zidentyfikować te części pomieszczenia czystego, które wymagają szczególnej uwagi, a być może nawet reorganizacji znajdujących się w nim urządzeń oraz prowadzonych procesów produkcyjnych.

[Cząstki 0-5 um] Pomieszczenie czyste ISO 8 w spoczynku ISO 9 w działaniu ISO 14644
Pomieszczenie czyste ISO 8 "w spoczynku"/ ISO 9 "w działaniu" ISO 14644 [Cząstki 0,5µm; stan "w działaniu"] 

[Cząstki 1um] Pomieszczenie czyste ISO 8 w spoczynku ISO 9 w działaniu ISO 14644
Pomieszczenie czyste ISO 8 "w spoczynku" / ISO 9 "w działaniu" ISO 14644 [Cząstki 1µm; stan "w działaniu"] 


[Cząstki 5um] Pomieszczenie czyste ISO 8 w spoczynku ISO 9 w działaniu ISO 14644
Pomieszczenie czyste ISO 8 "w spoczynku" / ISO 9 "w działaniu" ISO 14644 [Cząstki 5µm; stan "w działaniu"] 

 

Minimalna liczba punktów i wskazanie lokalizacji poboru prób

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie GMP wskazuje, aby w ustalaniu minimalnej liczby lokalizacji dla pobieranych prób kierować się wytycznymi normy ISO 14644-1. W tym miejscu warto nadmienić, o istotnej zmianie, jaką Międzynarodowy Komitet Normalizacyjny ISO wprowadził w 2015 r w normie ISO 14644-1 i która istotnie wpłynęła na podejście stosowane w poborze prób i wnioskowaniu na podstawie danych zebranych podczas klasyfikacji pomieszczeń i stref czystych.

Zmiana została wprowadzona w Polsce w roku 2016 przez normę PN-EN ISO 14644-1:2016-03, natomiast wiele publikacji dostępnych w sieci Internet, wciąż przywołuje podejście stosowane w wycofanej już wersji normy, co prowadzi do wyznaczenia zaniżonej liczby wymaganych punktów pomiarowych. Nowe wydane normy zmodyfikowało ilość punktów pomiarowych w klasyfikowanym obszarze, co w połączeniu ze zmienionym podejściem do oceny wyników pomiaru względem limitu, pozwala na wnioskowanie z 95% poziomem ufności, że co najmniej 90% lokalizacji nie przekracza limitu dla danej klasy czystości powietrza.

Po wyznaczeniu liczby punktów pomiarowych, należy podzielić klasyfikowany obszar na równe obszary o ilości równej wyznaczonej liczbie punktów pomiarowych i w każdym z obszarów zidentyfikować punkt pomiarowy reprezentatywny dla charakterystyki danego obszaru.

Próby pobiera się na wysokości na której prowadzi się typowe operacje w danym pomieszczeniu, często około 1 - 1,25 metra. W przypadku gdy pomieszczenie nie spełnia wymagań stawianych danej klasie czystości, próbki powietrza pobiera się bezpośrednio pod instalacją nawiewną - w ten sposób ocenia się jakość powietrza wprowadzanego do pomieszczenia, co pozwala na szybszą diagnozę przyczyny niespełniania kryteriów akceptacji.

ISO 14644-1 Minimalna wymagana liczba punktów poboru prób

Tabela 3. Minimalna wymagana liczba punktów poboru prób w ocenach klasy czystości powietrza

 

Objętość pobieranej próby

Podczas klasyfikacji pomieszczenia o klasie A w każdym punkcie pomiarowym pobiera się próbę o objętości minimum 1m3 (wymaganie GMP; realizowane np. przez 33.34 minuty poboru próbki przez licznik cząstek o wydajności 28,3l/min). W przypadku klasy B (która odpowiada klasie ISO 6), przy uwzględnieniu wymagań ISO 14644-1 (patrz poniżej), wielkość każdej próbki powinna wynosić 68,3 l (realizowane np. przez 2,4 minuty poboru próbki przez licznik cząstek o wydajności 28,3l/min), przy czym ogólnie przyjętą praktyką w branży farmaceutycznej jest zastosowanie podejścia analogicznego jak w przypadku klasy A tj. pobór próby o objętości 1m3. W przypadku klasy czystości pomieszczania C i D w poszczególnych punktach pomieszczenia pobierana jest często próbka o objętości 28,3 l (1 cfm = 1 stopa sześcienna) w czasie co najmniej 1 minuty. Podczas klasyfikacji pomieszczeń poza branżą farmaceutyczną, najczęściej stosuje się podejście wskazane wprost w normie ISO 14644-1, zgodnie z którym objętość pojedynczej próby (Vs) w każdej lokalizacji obliczana jest według wzoru:

Vs = (20/C) x 1000

gdzie,

Vs – Minimalna objętość pobieranej próbki w każdym punkcie pomiarowym wyrażona w litrach
C – Limit zawartości cząstek dla danej klasy (dla największej rozpatrywanej cząstki)

Zastosowanie tego podejścia zapewnia, że wielkość pobranej próby umożliwi wykrycie minimum 20 cząstek w przypadku gdyby stężenie cząstek o największym rozmiarze byłoby na poziomie limitu dopuszczalnej zawartości cząstek dla danej klasy.

ISO 14644-1 Minimalna objętość pobieranych prób* Objętość próbki pobieranej w każdej lokalizacji powinna być większa niż 2 litry, a czas pobierania próby powinien wynosić co najmniej 1 minutę. Wymaganie to jest łatwo osiągalne przez większość obecnie stosowanych liczników cząstek (typowa nominalna szybkość pobierania prób to 28,3l/min, rzadziej 50l/min, 100l/min lub 2,83l/min).
Tabela 4. Minimalna objętość pobieranych prób w obecnie klasy czystości pomieszczeń


W każdym punkcie pomiarowym klasyfikowanego pomieszczenia pobiera się próbę o tej samej objętości, chyba że jest możliwe zastosowanie techniki sekwencyjnego pobierania próby (dla pomieszczeń i przestrzeni czystych, w których zawartość cząstek stałych jest znacząco poniżej lub znacząco powyżej limitu danej klasy czystości). Sekwencyjne pobieranie prób umożliwia istotne zmniejszenie ilości pobieranych prób i tym samym całkowitego czasu poświęcanego na klasyfikację pomieszczenia.

 

 

Zalecane limity zanieczyszczeń mikrobiologicznych

W rozporządzeniu w sprawie GMP wskazano zalecane limity zanieczyszczeń mikrobiologicznych dla poszczególnych klas czystości pomieszczeń w stanie „działania”, przy czym badania te, wykorzystywane są w procesie monitorowania czystości pomieszczeń czyszczeń, nie jako element podstawowej klasyfikacji pomieszczenia („Wyraźnie rozróżnia się klasyfikację od procesu monitorowania środowiska, w którym jest prowadzony proces. - pkt 4 Aneksu 1 rozporządzenia w sprawie GMP). Warto podkreślić w tym momencie związek między klasyfikacją pomieszczeń a bieżącym monitoringiem czystości pomieszczeń czystych – wyniki otrzymane podczas klasyfikacji pomieszczenia, w połączeniu z analizą ryzyka, stanowią dane wejściowe dla określenia punktów do późniejszego regularnego monitorowania pomieszczenia/strefy czystej w stanie działania. Wiele przydatnych informacji na temat wykazywania ciągłej zgodności z wymaganiami założonej klasy czystości znaleźć można w normie PN–EN ISO 14644–2. Typowa klasyfikacja pomieszczeń wg ISO 14644-1 lub GMP nie obejmuje badania zanieczyszczeń mikrobiologicznych w powietrzu.

GMP Zalecane limity zanieczyszczeń mikrobiologicznych

Tabela 5. GMP, Zalecane limity zanieczyszczeń mikrobiologicznych w poszczególnych klasach czystości pomieszczeń

Pomieszczenia typu clean room mogą również być opisywane poprzez pomiar zawartości związków chemicznych w powietrzu. Związki te mogą zostać badane podczas klasyfikacji czystości ISO, jednak określenie poziomu związków chemicznych w powietrzu nie wystarczy samo w sobie do określenia klasy pomieszczenia czystego lub strefy czystej i nie jest typowym pomiarem wykonywanym w czasie klasyfikacji pomieszczenia.

 

 

Dobra Praktyka Dokumentowania

 

Zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Dokumentowania określonymi w GMP, wszystkie zapisy są dokonywane lub uzupełniane w czasie wykonywania poszczególnych czynności. Wykonaniu pomiarów towarzyszy wydruk danych surowych z licznika cząstek. Wszystkie ręcznie wpisywane dane (zmierzona powierzchnia pomieszczenia, opis lokalizacji pobieranych prób) są wyraźne, czytelne, niemożliwe do usunięcia. Każda zmiana zapisu jest podpisana i datowana, a sposób wprowadzenia zmiany umożliwia odczytanie pierwotnej informacji. Wpisuje się powód wprowadzenia zmiany, jeżeli jest to celowe.

 

 

Ocena wyników pomiarów względem limitów ilości cząstek dla danej klasy czystości pomieszczenia

 

Każdy z odnotowanych wyników pomiaru ilości cząstek w pobranej próbce powietrza zostaje przeliczony na stężenie cząstek stałych w metrze sześciennym powietrza klasyfikowanego pomieszczenia/strefy. Jeżeli w danej lokalizacji pobierana jest jedna próba, każdy z wyników pomiaru w każdej z wyznaczonych lokalizacji (punktów pomiarowych), wyrażony jako ilość cząstek w metrze sześciennym powietrza nie może przekroczyć ilości wskazanej w wymaganiach. Jeżeli w danej lokalizacji pobieranych jest kilka prób, stężenie z danej lokalizacji jest uśredniane i obliczana wartość średnia ilości cząstek nie może przekroczyć limitu wskazanego w dokumencie normatywnym (zgodnie z punktem B.4.5 normy ISO 14644-1:2016).

 

 

Raport z klasyfikacji pomieszczenia

Raport z klasyfikacji pomieszczenia standardowo zawiera następujące informacje: dane identyfikujące klasyfikowane pomieszczenie / obszar oraz jego status („po zbudowaniu”, „w spoczynku”, „w działaniu”), odniesienie do zastosowanej metody badawczej, informacje na temat zastosowanych urządzeń pomiarowych wraz z kopią ostatniego świadectwa kalibracji, wskazanie lokalizacji w których pobrano próby (schemat z punktami poboru prób), dane surowe (wydruki pomiarów z licznika cząstek), wyniki pomiarów po zastosowaniu stosownej analizy statystycznej, stwierdzenie zgodności z daną klasą czystości pomieszczenia, odchylenia (jeśli wystąpiły), datę wykonania testów, wskazanie podmiotu i osoby wykonującej pomiary i opracowującej raport.

 

 

Ile czasu trwa klasyfikacja pomieszczenia czystego

Czas wykonania pomiarów klasy czystości pomieszczenia lub strefy czystej jest uzależniony od powierzchni pomieszczenia (liczby wymaganych punktów pomiarowych), ilości próbek powietrza pobieranych w każdej lokalizacji i spodziewanej klasy czystości powietrza (determinuje minimalną objętość każdej z pobieranych prób). Dzięki poniższej tabeli mogą Państwo w przybliżeniu oszacować czas, w jakim jest możliwe sklasyfikowanie pomieszczenia o założonej powierzchni i klasie czystości.

Ile czasu trwa klasyfikacja clean room 

 

 

Cena usługi klasyfikacji pomieszczenia czystego (clean room)


Cena wykonania pomiarów klasyfikacyjnych dla jednego pomieszczenia. 

UWAGA: Jeśli zamierzają Państwo zlecić wykonanie pomiarów dla większej liczby pomieszczeń, zapraszamy do kontaktu celem przygotowania dedykowanej oferty cenowej.

Pomieszczenie - Klasa GMP A-B

Powierzchnia 1-10 m2 (1 dzień, 1 licznik)

3000 PLN netto + koszt dojazdu

Pomieszczenie - Klasa GMP A-B

Powierzchnia 11-52 m2 (1 dzień, 2 liczniki)     

3400 PLN netto + koszt dojazdu

Pomieszczenie - Klasa GMP C-D

Powierzchnia 1-52 m2 (0,3 dnia, 1 licznik)

2400 PLN netto + koszt dojazdu

Pomieszczenie - Klasa GMP C-D

Powierzchnia 53-156 m2 (0,5 dnia, 1 licznik)

2600 PLN netto + koszt dojazdu

Pomieszczenie - Klasa GMP C-D

Powierzchnia 157-1000 m2 (1 dzień, 1 licznik)

3000 PLN netto + koszt dojazdu

Pomieszczenie - Klasa ISO 4-6,5

Powierzchnia 1-10 m2 (0,5 dnia, 1 licznik)

3000 PLN netto + koszt dojazdu

Pomieszczenie - Klasa ISO 4-6,5

Powierzchnia 11-52 m2 (1 dzień, 1 licznik)

3700 PLN netto + koszt dojazdu

Pomieszczenie - Klasa ISO 7-9

Powierzchnia 1-52 m2 (0,3 dnia, 1 licznik)

2400 PLN netto + koszt dojazdu

Pomieszczenie - Klasa ISO 7-9

Powierzchnia 53-156 m2 (0,5 dnia, 1 licznik)

2700 PLN netto + koszt dojazdu

Pomieszczenie - Klasa ISO 7-9

Powierzchnia 157-1000 m2 (1 dzień, 1 licznik)

3000 PLN netto + koszt dojazdu


Koszt dojazdu:

0 PLN - gdy miejsce pomiarów znajduje się w odległości ≤200 km od Poznań (np. Wrocław, Sieradz, Pabianice, Kutno, Włocławek, Toruń, Bydgoszcz, Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra)
300 PLN netto - gdy miejsce pomiarów znajduje się w odległości 200-400 km od Poznań (np. Gdańsk, Warszawa, Katowice)
500 PLN netto - gdy miejsce pomiarów znajduje się w odległości >400 km od Poznań (np. Kraków, Rzeszów)

 


Cennik do pobrania


Kliknij zdjęcie poniżej, aby pobrać dokument pdf:


Kliknij, aby pobrać cennik

 

 


Niższa cena przy pomiarach większej liczby pomieszczeń
lub przy zamówieniu jednego z PAKIETÓW BADAŃ
dedykowanych dla pomieszczeń czystych

UWAGA: Jeśli zamierzają Państwo zlecić wykonanie pomiarów dla większej liczby pomieszczeń, zapraszamy do kontaktu celem przygotowania dedykowanej oferty cenowej.

Firma BNT SIGMA wykonuje pomiary ilości cząstek stałych w powietrzu w celu klasyfikacji pomieszczeń czystych oraz inne typowe testy wykonywane dla pomieszczeń i stref czystych - pomiary szczelności osadzenia oraz integralności filtrów HEPA/ULPA, pomiary czasu regeneracji pomieszczeń, testy dymnepomiar jednorodności prędkości przepływu laminarnego, pomiar ilości wymian powietrza, pomiar różnicy ciśnień między pomieszczeniami, weryfikacja szczelności instalacji itp.

Pakiety badań kwalifikacyjnych oferowanych przez BNT SIGMA:

kwalifikacja pomieszczeń czystych PAKIET BADAŃ: Kwalifikacja pomieszczeń czystych
   
kwalifikacja komory laminarnej PAKIET BADAŃ: Kwalifikacja komory laminarnej

 

 

Składanie zamówień

 

Prosimy o wypełnienie formularza zamówienia na realizację usługi w górnej części strony - przycisk ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE. Aby sprawdzić aktualną dostępność terminówprosimy o wysłanie zapytania na adres: info@bnt-sigma.pl lub o kontakt telefoniczny (kom. 530 30 90 30).

 

 

Produkty powiązane

Inne (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl