Regulamin serwisu / zakupów

 REGULAMIN SERWISU/SKLEPU INTERNETOWEGO

BIURA NAUKOWO-TECHNICZNEGO SIGMA
z dnia 21.10.2022

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Serwis/Sklep internetowy Biura Naukowo-Technicznego SIGMA [dalej "Serwis BNT SIGMA"] prowadzi działalność informacyjną (m.in. poprzez publikację artykułów o tematyce jakościowej, technicznej) oraz sprzedaż detaliczną usług za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].
 2. Właścicielem Serwisu BNT SIGMA u jest Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA, ul. Jeżycka 44a/5, 60-865 Poznań, NIP: 666-192-55-48, tel. 61 624 27 22, adres email: info@bnt-sigma.pl
 3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.
 5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
  Klient akceptując „Regulamin Sklepu” składa oświadczenie następującej treści:

- przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu,

- zrozumiałem treść regulaminu,

- dane podane przeze mnie w formularzu są zgodne z prawdą

 1. Ceny podane w Serwisie BNT SIGMA są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Podstawowe definicje:

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów w Sklepie zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu
Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.
Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu oraz nabywania w nim produktów. 
Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://www.bnt-sigma.pl prowadzący sprzedaż produktów i usług związanych z pozycjonowaniem stron internetowych.
Właściciel –  Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA z siedzibą: 60-865 Poznań, ul. Jeżycka 44a/5, wpisaną do NIP 666-192-55-48, REGON 301495879

 

§ 2

Zamówienia

 1. Zamówienia na usługi/produkty można składać w następujący sposób:
 • poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu BNT SIGMA,
 • emailem na adres dostępny na stronie internetowej Serwisu BNT SIGMA (w wyjątkowych sytuacjach) 

Zamówienia przyjmowane są do realizacji 24 godziny na dobę przez cały rok. Termin realizacji usług wskazany jest w opisie usługi /produktu.

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy usługi/produktu. Serwis BNT SIGMA potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. 
  Zamówienia z nieprawidłowo wypełnionymi danymi teleadresowymi (np. niedziałający e-mail, lub brak telefonu) nie będą realizowane przez Sklep.
 2. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Serwisu BNT SIGMA przy zamawianej usłudze/produkcie w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka usługi/produktu, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 3. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Serwisu BNT SIGMA nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonej usługi/towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 4.  Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Klienta na adres email zawiera:

- dane Sklepu,

- opis zakupionego produktu,

- jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów,

- cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy koszty płatności, dostawy,

- formę dostawy oraz termin jej wykonania,

- sposób płatności,

- informacje dotyczące odstąpienia od umowy,

- informacje dotyczące zwrotów związanych z niezgodnością towaru z umową.

 1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Klienta nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych oraz nieprzestrzeganiem przez Klienta warunków Regulaminu. Powyższy zapis nie stosuje się do Konsumentów w rozumieniu Kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93).
 2. Jeśli Produkt/Usługa jest niedostępny, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, licząc od dnia złożenia zamówienia. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za Produkt, Sklep zwróci Klientowi należność w terminie 7 dni od dnia poinformowania Klienta o niemożliwości spełnienia świadczenia.
 3. Jeśli Sklep nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o parametrach zamówionych przez Klienta w procesie zakupowym, Sklep może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu za tę samą cenę. W takim przypadku Klient zostanie zawsze poinformowany na piśmie o jego prawie do:
  - nieprzyjęcia zaproponowanego świadczenia
  - odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedawcy.

W opisanym przypadku Klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość, a zwrot Produktu następuje w takim wypadku na koszt Sprzedawcy. Jeśli Klient nie zdecyduje się na nabycie produktu podobnego a dokonał wcześniej zapłaty, Sklep zwróci wniesioną przez Klienta opłatę najpóźniej w terminie 7 dni od powzięcia informacji o rezygnacji Klienta z jego nabycia.

 

 

§ 3

Ceny, płatności, faktury VAT

 1. Ceny produktów znajdujących się w ofercie Sklepie są podane w złotych polskich bez VAT (ceny netto) oraz z VAT (ceny brutto). Ceną ostateczną, wiążącą Sklep i Klienta w procesie zakupowym jest cena produktu podana na stronie Sklepu w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 2. Kupujący otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia na adres e-mail podany podczas rejestracji lub składania zamówienia, a którym umieszczona jest cena zakupionego Produktu.
 3. Klient dokonuje płatności za zamówione usługi:
  - na podstawie faktury proforma wystawionej przed dostarczeniem usługi LUB
  - za pośrednictwem płatności ekspresowych serwisu PayU (doliczona zostaje prowizja 1,2% wartości zamówienia).
 4. W przypadku powstania nadpłaty na koncie Klienta w związku z płatnościami za zamówione produkty, Sklep zobowiązuje się zwrócić nadpłaconą kwotę na konto bankowe wskazane przez Klienta.
 5. Po dokonanym zakupie Sklep wystawia Fakturę VAT i przesyła ją drogą elektroniczną do Klienta na adres e-mail podany podczas składania zamówienia.
 6. Gdy Klient wymaga Faktury VAT w wersji papierowej, Klient powinien poinformować o tym fakcie Sklep w chwili składania zamówienia lub nie później niż 3 dni robocze licząc od daty złożenia zamówienia– w tym celu należy przesłać stosowną informację na adres e-mail info@bnt-sigma.pl.
 7. Klient zobowiązany jest prawnie do podania prawdziwe danych celem wystawienia faktury VAT.

 

 § 4

Dostarczenie usługi

 1. W przypadku tradycyjnych usług szkoleniowych, dostarczenie usługi polega na umożliwieniu klientowi uczestnictwa w organizowanym szkoleniu (poprzez fizyczną obecność w sali szkoleniowej lub poprzez wideokonferencję).
 2. W przypadku zamówienia przez klienta dostępu do płatnych treści Serwisu, dostarczenie usługi polega na wysłaniu klientowi linku do pobrania pliku i hasła do otwarcia pliku z zamówioną treścią.
 3. W przypadku zamówienia usług pomiarowych, dostarczenie usługi polega na wykonaniu pomiarów i przekazaniu raportu z pomiarów.
 4. Czas realizacji Zamówienia każdorazowo jasno wskazany jest w opisach Usług/ Produktów umieszczonych na stronie Sklepu.

 

§ 5

Reklamacje

a) Reklamacje składane przez Klientów nie dokonujących zakupu jako Konsumenci

 1. W przypadku niezgodności usługi/towaru z umową Klient powinien opisać niezgodność i poinformować BNT SIGMA drogą mailową (info@bnt-sigma.pl).
 2. BNT SIGMA ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.
 3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wyświadczeniem Klientowi nowej usługi bądź usunięcia niezgodności, koszty dostawy ponosi BNT SIGMA. 

b) Reklamacje składane przez Klientów dokonujących zakupu jako Konsumenci

 1. Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową, (jeżeli Użytkownik dokonuje zakupu jako Konsument) zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)
 2. Reklamacje na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinny być składane na adres: Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA ul. Jeżycka 44a/5 60-865 Poznań i/lub info@bnt-sigma.pllub poprzez: wysyłanie wiadomość email na adres info@bnt-sigma.pl lub w jakiejkolwiek dogodnej dla Klienta formie.
 3. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data wystąpienia, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.
 4. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Użytkownika.
 5. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.
 6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe. Sklep zwróci Klientów równowartość ceny całości dokonanej transakcji.
 7. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres korespondencji.
 8. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia. 
 9. Aby złożyć reklamację Sklep nie wymaga korzystania z Formularza Reklamacyjnego.

 

 § 6

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Niniejszy podpunkt dotyczy Użytkowników nie korzystających ze Sklepu jako Konsumenci
 2. Decydując się na rezygnację z udziału w szkoleniu prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny (61) 624 27 22 lub na e-mail info@bnt-sigma.pl. Anulowanie zgłoszenia udziału w szkoleniu jest bezpłatne, jeśli anulacja nastąpiła do 3 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.
 3. Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA zastrzega sobie prawo do obciążenia Zgłaszającego częściowymi kosztami udziału w szkoleniu, jeśli anulowanie zgłoszenia nie nastąpiło do 3 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

Prawo odstąpienia od umowy

 1. b) Niniejszy podpunkt dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271) Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 10 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie.  Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres: Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA Serwis Gdziebadanie.pl ul. Jeżycka 44a/5 60-865 Poznań i/lub info@bnt-sigma.pl
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłoczni, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. Bezpośrednie  koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają Konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Sklep świadczenia o właściwościach zamówionych przez Konsumenta.
 5. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy Sklep dokona zwrotu ceny Produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Klienta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Klienta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
 6. Aby odstąpić od umowy Sklep nie wymaga szczególnej formy dokumentu.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w wypadkach:

- świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej,

- dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

- umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

- świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

- świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

- dostarczania prasy,

- usług w zakresie gier hazardowych,

- świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone (np. szkolenia udostępniane klientowi w formie pliku do pobrania i odtworzenia)

 

 § 7

Ochrona prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA, ul. Jeżycka 44a/5, 60-865 Poznań, NIP: 666-192-55-48, REGON: 301495879, telefon: (61) 624 27 22.
 2. Dane osobowe przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (znanego jako RODO, GDPR).
 3. Zachęcamy do odwiedzenia szczegółowych informacji na temat zasad przetwarzania przez nas danych osobowych zamieszczonych w zakładce Polityka Prywatności

 

§ 8

Własność intelektualna

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Serwisu BNT SIGMA (w tym zdjęć i opisów usług i towarów) bez pisemnej zgody Serwisu BNT SIGMA.
 2. Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA posiada prawa autorskie do oferowanych szkoleń, narzędzi, publikowanych artykułów:

                                                                                   

§ 9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Serwisu BNT SIGMA.
 2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres email wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.
 3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Serwis BNT SIGMA na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Serwisu BNT SIGMA do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.
 5. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Serwisu BNT SIGMA w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl