Spójność pomiarowa w laboratorium badawczym, nadzór nad sprzętem kontrolno-pomiarowym

Dostępność usługi: Określ: formę i termin szkolenia
Czas realizacji usługi: Szkolenie 1-dniowe
Cena brutto: 4 182,00 zł 4182.00
Cena netto (za usługę/grupę): 3 400,00 zł
ilość szt.

towar niedostępny

* - Pole wymagane

Szczegółowy opis

Szkolenie "Spójność pomiarowa w laboratorium badawczym, nadzór nad sprzętem kontrolno-pomiarowym"Ostatnia aktualizacja wpisu: 2.1.2024


Trzecia edycja edycja normy ISO 17025 oraz 7 wydanie przewodnika PCA DA-06 jeszcze mocniej podkreśliły znaczenie zachowania spójności pomiarowej, jako ważnego elementu zapewnienia wiarygodności prowadzonych badań i pomiarów. Laboratoria zostały wyraźnie zobligowane do korzystania z usług wzorcowania oraz do posługiwania się certyfikowanymi materiałami odniesienia od grup dostawców wskazanych w DA-06, wciąż jednak to odpowiedzialnością laboratorium jest ustalenie programu wzorcowań dla wykorzystywanego sprzętu kontrolno-pomiarowego. Ustalenie grupy urządzeń wymagających cyklicznej kalibracji (i częstotliwości kalibracji), zidentyfikowanie grupy urządzeń wymagających tylko kalibracji wstępnej (podczas włączania urządzenia do pracy w laboratorium), ustalenie zasad prowadzenia sprawdzeń pośrednich jest ważne dla zapewniania zgodności pracy laboratorium, ale musi być również ocenione przez laboratorium z punktu widzenia wartości informacji, jaką niesie wynik wzorcowania, ryzyka i kosztów.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się: w jaki sposób interpretować i wykorzystywać w pracy laboratorium informacje zamieszczane w świadectwach wzorcowania przyrządów pomiarowych oraz certyfikatach stosowanych materiałów odniesienia (w jaki sposób przenosić informacje ze świadectw wzorcowania i certyfikatów materiałowych do budżetu niepewności stosowanej metody; jak uwzględniać w wynikach pomiarów poprawki wskazane na świadectwach wzorcowania przyrządów pomiarowych), w jaki sposób ustalać i optymalizować częstotliwość wzorcowań urządzeń (wzorcowań zewnętrznych, wzorcowań wewnętrznych, sprawdzeń okresowych). Szkolenie pomaga w zdefiniowaniu działań jakie należy podjąć, aby spełnić wymagania normy ISO 17025 oraz wytyczne PCA w zakresie zapewnienia spójności pomiarowej prowadzonych badań lub wzorcowań.

Szkolenie polecane jest w szczególności: kierownikom laboratoriów, osobom odpowiedzialnym za nadzór nad wyposażeniem pomiarowym, osobom wykonującym wzorcowania wewnętrze oraz sprawdzenia pośrednia urządzeń kontrolno-pomiarowych.

 


ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA


1. Kluczowe pojęcia metrologiczne

 • Wzorcowanie (zewnętrze i wewnętrzne), kalibracja, legalizacja, adiustacja, sprawdzenia pośrednie
 • Spójność pomiarowa wyników pomiarów, odniesienie do jednostek miary SI, nieprzerwany łańcuch porównań
 • Bazy danych służące identyfikacji podmiotów świadczących usługi wzorcowania
  oraz producentów certyfikowanych materiałów odniesienia z zapewnioną spójnością pomiarową
 • Różnica między wzorcem pomiarowym odniesienia a wzorcem pomiarowym roboczym
 • Różnica między świadectwem wzorcowania a świadectwem legalizacji

2. Nadzorowanie wyposażenia pomiarowego, wzorcowanie urządzeń. zapewnienie spójności pomiarowej

 • Wymagania polityki DA-06 (w.7 z 2020r), normy ISO 17025 i innych przewodników metrologicznych
  dotyczące nadzorowania sprzętu wykorzystywanego w badaniach oraz zapewniania spójności pomiarowej
 • Proces odbioru oraz kwalifikacji urządzeń i materiałów wykorzystywanych w badaniach
 • Program wzorcowań i sprawdzeń przyrządów pomiarowych
  - Grupy wyposażenia kontrolno-pomiarowego stosowanego w laboratorium
  - Ustalanie zakresu wzorcowania 
  - Przewodniki odnoszące się do zalecanej częstotliwości wzorcowania poszczególnych typów wyposażenia laboratoryjnego
  (wzorcowania i sprawdzenia m.in. wzorców masy, termometrów wzorcowych, płytek wzorcowych,
  wag, czujników temperatury i ciśnienia, urządzeń termostatycznych, pipet, szkła miarowego, innych)
  - Optymalizacja częstotliwości wzorcowania sprzętu kontrolno-pomiarowego

3. Wykorzystywanie danych ze świadectw wzorcowania urządzeń, certyfikatów materiałów odniesienia i wzorców, dokumentacji technicznej w pracy laboratorium:

 • Określenie kryteriów dopuszczenia urządzenia / materiałów do pracy
 • Korygowanie wartości odczytanych o poprawki / błędy wskazane na świadectwie wzorcowania
 • Aktualizacja budżetu niepewności metody badawczej o "niepewność przyrządową"

4. Wzorcowania wewnętrzne

 • Wymagania dla laboratorium i personelu wykonującego wzorcowania wewnętrzne
 • Szacowanie niepewności wzorcowań wewnętrznych zgodnie z EA-4/02
  Przykład obliczeń: Szacowanie niepewności wzorcowania wewnętrznego czujników temperatury
  Przykład obliczeń: Szacowanie niepewności roztworu wzorcowego po jego wielokrotnym rozcieńczeniu

  

 

CENNIK I DOSTĘPNE FORMY SZKOLENIA

 Aktualna oferta na rok 2024 w formacie PDF: przejdź TUTAJ


 
OTRZYMUJ RAZ NA KWARTAŁ INFORMACJE

O NOWYCH USŁUGACH I OFERTACH SPECJANYCH

DLA LABORATORIÓW


 


CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA W TRAKCIE SZKOLEŃ

- FAQ

 

1. W jaki sposób zapewnić spójność pomiarową?

Spójność pomiarową zapewnisz poprzez stosowanie nieprzerwanego łańcucha porównań do międzynarodowego lub państwowego wzorca pomiarowego, dokumentowanie niepewności pomiaru, posiadanie zapisanej procedury pomiarowej, dbanie o rozwój kompetencji personelu, odnoszenie wyników wykonywanych pomiarów do jednostek miary układu SI, wzorców pomiarowych odniesienia lub procedur pomiarowych zawierających jednostkę miary, poddawanie urządzeń okresowym wzorcowniom. Zagadnienie niepewności pomiaru omawialiśmy w jednym z naszych wcześniejszych artykułów. Przy wzorcowaniu urządzeń pomiarowych niepewność pomiaru należy szacować zgodnie z dokumentem EA-4/02 M EA-4/02 M „Wyrażanie niepewności pomiaru przy wzorcowaniu”. Więcej informacji na temat minimalnej częstotliwości wzorcowań znajdziesz w dokumencie ILAC-G24/OIML D 10 „Wytyczne dotyczące wyznaczania odstępów czasu między wzorcowaniami przyrządów pomiarowych”.

 

2. Gdzie należy wzorcować przyrządy pomiarowe, aby zapewnić spójność pomiaru?

Wzorcuj przyrządy pomiarowe, wzorce pomiarowe, układy pomiarowe, wyposażenie badawcze spełniające funkcje pomiarowe w Krajowych Instytucjach Metrologicznych, Instytucjach Desygnowanych, będących depozytariuszami wzorców państwowych lub w akredytowanych laboratoriach wzorcujących (usługi wzorcowania wykonywane przez Krajowe Jednostki Metrologiczne gwarantują zapewnienie spójności pomiarowej i ich listę zajdziesz tutaj: http://kcdb.bipm.org/appendixC/default.asp, natomiast wykaz akredytowanych laboratoriów wzorcujących znajdziesz na stronie www.pca.gov.pl). Wzorcuj zgodnie z tą zasadą urządzenia, które mają  istotny wpływ na niepewność pomiaru – w przypadkach, w których składowa niepewności związana z wzorcowaniem jest jednym z największych składników budżetu niepewności. Wykazanie spójności pomiarowej nie jest konieczne, jeśli jesteś w stanie wykazać, że wzorcowanie nie jest istotnym składnikiem budżetu niepewności. Odpowiedni dobór wykonawcy wzorcowania jest niemiernie ważne w całym procesie dbania o spójność pomiarową. Zlecając usługi wzorcowania zwróć uwagę na zakres wzorcowania oraz zdolność pomiarową CMC w odniesieniu do zakresu pomiarów wykonywanych urządzeniem pomiarowym oraz w odniesieniu do oczekiwanej niepewności pomiarów. W każdym innym przypadku będziesz musiał uzasadnić wybór innego sposobu zapewnienia spójności pomiarowej oraz dostarczyć dowody dotyczące deklarowanej spójności pomiarowej i niepewności pomiaru wykonawcy wzorcowania (zapisy z walidacji metod wzorcowania, zapisy z oszacowanej niepewności pomiaru, dokumentacja dotycząca spójności pomiarowej i zapewnienia jakości wyników wzorcowania, wyniki uczestnictwa laboratorium wzorcującego w programach badań biegłości). Gdy zlecisz wzorcowanie w jednostkach miary innych niż SI, należy ustalić powiązanie z odpowiednimi wzorcami jednostek miar np. poprzez wykorzystywanie certyfikowanych materiałów odniesienia dostarczonych przez kompetentnego dostawcę, zapewniających wiarygodne fizyczne lub chemiczne charakterystyki materiału.

 

3. Czy świadectwo wzorcowania wydane przez akredytowane laboratorium wzorcujące jest dowodem zachowania spójności pomiarowej?

Świadectwo wzorcowania jest dowodem zachowania spójności pomiarowej pod warunkiem, że przedmiot wzorcowania i zakres wzorcowania jest zgodny z zakresem akredytacji laboratorium wzorcującego.

4. Czy jest wymagana akredytacja dla wzorcowań prowadzonych wewnątrz laboratorium?

Nie jest wymagana akredytacja dla wzorcowań wewnętrznych. Stosowane w laboratorium wzorce wewnętrzne muszą być jednak wzorcowane zgodnie z omawianymi tutaj zasadami – tylko w ten sposób zachowana zostaje spójność pomiarowa. Aby zapewnić spójność pomiarową należy posiadać udokumentowaną procedurę wzorcowania i dokumentować wyniki wzorcowania np. w postaci świadectw, raportów, innych zapisów. Nie bez znaczenia jest również zdolność laboratorium do wykazania kompetencji technicznych osób, które wykonują wzorcowanie wewnętrzne – zaświadczenia ze szkoleń, wyniki przeprowadzonego testu wiedzy. Spójność pomiarowa we wzorcowaniach wewnętrznych to oczywiście również obowiązek powiązania wyników wzorcowań z międzynarodowymi lub państwowymi wzorcami pomiarowymi i wymóg szacowania niepewności zgodne z dokumentem EA-4/02 M „Wyrażanie niepewności pomiaru przy wzorcowaniu”. Warto tutaj wspomnieć o wytycznych ILAC-G8 „Wytyczne dotyczące przedstawiania zgodności ze specyfikacją” – dokument ma zastosowanie dla przypadków, gdy wzorcowaniu towarzyszy stwierdzenie o spełnieniu lub niespełnieniu określonego wymagania. Wzorce pomiarowe stosowane we wzorcowaniach wewnętrznych powinny być wzorcowane w ustalonych odstępach czasu w celu zapewnienia rzetelności wzorcowania – optymalizacja częstotliwości wzorcowania powinna być oparta o wieloletnią obserwację wzorców pomiarowych odniesienia i należy tu uwzględnić wytyczne ILACG24/OIML D10 „Wytyczne dotyczące wyznaczania odstępów czasu między wzorcowaniami przyrządów pomiarowych”.

 

5. Jakie wymagania powinny spełniać materiały odniesienia?

Spójność pomiarowa jest zapewniania również poprzez wykorzystywane w procedurze badawczej certyfikowanych materiałów odniesienia i materiałów odniesienia, które mają potwierdzone i udokumentowane właściwości. Laboratorium spełnia wymagania w zakresie spójności pomiarowej jeśli stosuje materiały odniesienia zarejestrowane w bazie BIPM KCDB lub wyprodukowane przez podmiot akredytowany wg ISO Guide 34 "General requirements for the competence of reference material producers”, gdy materiałowi odniesienia towarzyszy świadectwo wzorcowania wydane przez akredytowane laboratorium wzorcujące albo przez NMI. W przypadku badań mikrobiologicznych stosuje się z kolei szczepy referencyjne/ szczepy wzorcowe o wykazanej i udokumentowanej równorzędność właściwości istotnych dla określonego zastosowania, odpowiednim szczepom odniesienia (szczepy odniesienia muszą pochodzić z uznanych kolekcji kultur - zarejestrowanych w Europejskiej Organizacji Kolekcji Kultur ECCO lub Światowej Federacji Kolekcji Kultur WFCC).

 

6. Jak organizacja pełni w Polce funkcję NMI?

W Polsce funkcję Krajowej Instytucji Metrologicznej (NMI) pełni Główny Urząd Miar (GUM)

 

7. Jakie w Polsce funkcjonują Instytucje Desygnowane?

Instytucjami, które utrzymują w Polsce wzorce państwowe są Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych. 

 

8. Czy warto uczestniczyć w szkoleniu z zakresu metrologii? 

Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 jeszcze mocniej podkreśliła znaczenie zapewnienia spójności pomiarowej w laboratorium badawczym. Kluczowe wydaje się zrozumienie metod, za pomocą których można wykazać spójność pomiarową oraz realne wykorzystywanie informacji zamieszczanych w dokumentacji przyrządów pomiarowych oraz materiałów wykorzystywanych w badaniach. Szkolenie z zakresu metrologii, jest jednym z kluczowych szkoleń ważnych dla rozwoju kompetencji technicznych personelu laboratorium.

 

Produkty powiązane

Inne (10)

13 sierpnia 2017

Jednym z wymagań związanych z wdrażaniem normy ISO 17025 przez laboratoria badawcze jest spójność pomiarowa, stanowiąca ważne narzędzie zapewnienia jakości. Ustanowienie i utrzymanie spójności pomiarowej w laboratorium gwarantuje, iż otrzymane w nim wyniki są jednoznaczne, wiarygodne i porównywalne. Zgodnie z definicją zawartą w Międzynarodowym słowniku metrologii (PKN-ISO/IEC Guide 99:2010) spójność pomiarowa to właściwość wyniku pomiaru lub wzorca jednostki miary, która polega na tym, że można powiązać go z określonymi odniesieniami, na ogół z wzorcami państwowymi albo międzynarodowymi jednostkami miary za pośrednictwem nieprzerwanego łańcucha porównań, z których wszystkie mają określoną niepewność.

13 sierpnia 2017

Spójność pomiarową zapewnia się poprzez kalibrację wyposażenia pomiarowego i wykonanie wzorców oraz materiałów odniesienia (dokumentem potwierdzającym wzorcowanie jest świadectwo wzorcowania, nie jest nim natomiast świadectwo legalizacji). Spójność pomiarową potwierdza się dzięki porównaniu wyniku badania względem wzorca o najwyższej jakości (wzorzec pierwszorzędowy). Do źródeł spójności pomiarowej w laboratorium zalicza się wyposażenie pomiarowe, które składa się z takich elementów jak: • przyrządy pomiarowe, • wzorce, • układy pomiarowe, • wyposażenie badawcze pełniące funkcje pomiarowe.

13 sierpnia 2017

Spójność pomiarowa określana jest przez sześć podstawowych elementów: • udokumentowaną niepewność pomiaru – określa rozrzut wartości wielkości mierzonej, obliczona wedle uzgodnionej metody powinna umożliwiać oszacowanie całkowitej niepewności pomiaru pełnego łańcucha porównań, • nieprzerwany łańcuch porównań – prowadzi do ustalonych odniesień, zaakceptowanych przez strony, najczęściej do międzynarodowego lub państwowego wzorca pomiarowego, • udokumentowaną procedurę pomiarową – powinna zawierać zapisy wzorcowań z każdego stopnia łańcucha zgodnie z powszechnie uznanymi procedurami prowadzenia dokumentacji, • kompetencje – laboratoria powinny przedstawić dokumentację potwierdzającą swoje kompetencje techniczne np. dowody akredytacji, • odniesienie do jednostek miary układu SI, wzorców pomiarowych odniesienia lub procedur pomiarowych zawierających jednostkę miary – łańcuch porównań, tam gdzie to możliwe, powinien kończyć się na wzorcach pierwotnych i być wyrażony w jednostkach SI • odstępy czasu między wzorcowniami – wzorcowania muszą być wykonywane w określonych odstępach czasu, uzależnionych od takich zmiennych jak np.: wymagana niepewność i stabilność wyposażenia pomiarowego.

7 września 2017

Polskie Centrum Akredytacji (PCA) jest jednostką nadzorującą pracę laboratoriów wzorcujących. Jednym z kluczowych dokumentów określających wymagania PCA w zakresie spójności pomiarowej jest „Polityka dotycząca zachowania spójności pomiarowej”. W dokumencie tym znajdziemy wymagania i zalecenia odnoszące się nie tylko do laboratoriów, ale również jednostek inspekcyjnych i jednostek certyfikujących wyroby oraz systemy zarządzania.

7 września 2017

Spójność pomiarowa - właściwość pomiaru lub wzorca jednostki miary gwarantująca możliwość powiązania go z określonymi odniesieniami. Odniesieniami tymi są na ogół z wzorce państwowe lub międzynarodowe. Powiązanie musi się zawsze odbywać za pośrednictwem nieprzerwanego łańcucha porównań, a każde z powiązań musi być udokumentowane (świadectwo kalibracji, świadectwo wzorcowania) i posiadać znaną, oszacowaną zgodnie z przyjętymi zasadami niepewność pomiaru (parametr związany z wynikiem pomiaru, charakteryzujący rozrzut wartości, który można w uzasadniony sposób przypisać wielkości mierzonej).

7 września 2017

Zapewnienie spójności pomiaru jest warunkiem jednoznaczności otrzymywanych wyników pomiarowych oraz umożliwia ich rzetelne porównywanie. Wykorzystując przyrządy pomiarowe lub wzorce robocze, musimy zapewnić, że ich wzorcowanie odbywa się w akredytowanych laboratoriach wzorcujących. Wzorce pomiarowe, przyrządy pomiarowe, układy pomiarowe stosowane do wzorcowań, kalibracji, badań i pomiarów, mające wpływ na niepewność pomiaru, powinny być wzorcowane przez krajowe instytucje metrologiczne NMI lub Instytuty Desygnowane DI, będące depozytariuszami wzorców państwowych albo przez akredytowane laboratoria wzorcujące. W przypadku braku możliwości realizacji wzorcowania w wyżej wymienionych instytucjach, dopuszcza się wykorzystanie innych wzorcowań, przy czym jednostka zlecająca wzorcowanie powinna dysponować dowodami zasadności wyboru sposobu zachowania spójności pomiarowej.

7 września 2017

Wzorcowanie/ kalibracja - ustala zależność pomiędzy odwzorowywanymi przez wzorzec pomiarowy wartościami wielkości wraz z ich niepewnościami pomiaru, a odpowiadającymi im wskazaniami wraz z ich niepewnościami. Następnie informacja zostaje wykorzystana do ustalenia zależności, dzięki której jest możliwe matematyczne wyznaczenie wyniku pomiaru na podstawie zmierzonej wielkości danej cechy.

7 września 2017

PCA nie akceptuje świadectw legalizacji jako potwierdzenia spójności pomiarowej. Świadectwa wzorcowania wydawane przez akredytowane laboratoria wzorcujące muszą posiadać symbol akredytacji, a wzorcowane parametry i przyrządy muszą być objęte zakresem akredytacji.

7 września 2017

Konieczne jest posiadanie przez właściciela/ użytkownika sprzętu, harmonogramu wzorcowań oraz sprawdzeń okresowych sprzętu. Fakt przeprowadzenie wzorcowania, musi zostać musi zostać udokumentowany poprzez wydanie świadectwa wzorcowania.

7 września 2017

Kompetencje personelu wykonującego wzorcowania wewnętrzne muszą być udokumentowane; należy przechowywać dokumentację szkoleń oraz dowody kompetencji w postaci np. wyników egzaminu lub wyników z auditu w zakresie wykonywania wzorcowań.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl