Pomiar różnicy ciśnień między pomieszczeniami

Dostępność usługi: Usługa dostępna - wypełnij formularz poniżej
Czas realizacji usługi: Raport do 14 dni od wykonania pomiarów
Cena brutto: 2 214,00 zł 2214.00
Cena netto (za usługę/grupę): 1 800,00 zł
ilość szt

towar niedostępny

* - Pole wymagane

Szczegółowy opis

Pomiar różnicy ciśnień między pomieszczeniami /
Kaskada ciśnień

 

Wykonujemy pomiary różnicy ciśnień pomiędzy pomieszczeniami lub strefami o różnym poziomie czystości. Celem pomiaru jest zweryfikowanie zdolności instalacji HVAC do utrzymania wyspecyfikowanej różnicy ciśnienia statycznego pomiędzy pomieszczeniem a jego otoczeniem lub też pomiędzy różnymi pomieszczeniami lub strefami (utrzymanie tzw. kaskady ciśnień w celu zminimalizowania ryzyka skażenia krzyżowego wyrobów). Dzięki wykorzystaniu miernika różnicy ciśnień o wysokiej częstotliwości próbkowania (od  4 do 1000 pomiarów na sekundę) z wbudowanym logerem, przekazujemy klientowi wykres zmierzonej różnicy ciśnień w dłuższym okresie czasu pracy pomieszczenia (np. 15 minut – 1 godzina), co umożliwia ocenę stabilności utrzymywanego nadciśnienia, jak również na życzenie - udokumentowanie charakterystyki pracy pomieszczenia oraz krótkotrwałych skoków/spadków ciśnienia podczas takich czynności jak otwieranie lub zamykanie drzwi, transport materiałów lub w innych nietypowych sytuacjach

Pomiar różnicy ciśnień wykonywany jest zarówno podczas kwalifikacji/walidacji nowych lub modernizowanych pomieszczeń czystych (stan „po wybudowaniu, „w spoczynku” oraz „w działaniu”), jak i jako element okresowej oceny funkcjonowania pomieszczenia (rekwalifikacja okresowa) lub weryfikacji przyrządów typu Magnehelic wykorzystywanych do bieżącego nadzorowania różnicy ciśnień między pomieszczeniami.

Badanie różnicy ciśnień wykonujemy zgodnie z normą PN-EN ISO 14644-3:2019 Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane – Część 3 Metody badań, pkt B1, oraz z uwzględnieniem wytycznych ujętych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) z dnia 18 marca 2019.


Nazwa badania: Pomiar różnicy ciśnień między pomieszczeniami

Badany parametr: Różnica ciśnień statycznych powietrza (Pa)

Obiekt badań: Powietrze w miejscu pracy

Cel badań: Zdolność systemu do utrzymania kaskady ciśnień w celu zminimalizowania ryzyka skażenia krzyżowego wyrobów

Metoda badań: Norma PN-EN ISO 14644-3:2019, punkt B.1

Urządzenia pomiarowe: Elektroniczny mikromanometr z funkcją logera Greisinger GMH 3181-002

Zakres pomiarowy: -500 Pa ÷ +500 Pa

Rozdzielczość: 0,1 Pa

Dokładność: Lepsza niż 0,3% pełnej skali (1,5 Pa)

Kalibracja: Akredytowane laboratorium wzorcujące

Częstotliwość próbkowania: 4 - 1000 odczytów / sekundę (standardowo: 4 / sekundę)

Obszar i godziny wykonywania pomiarów: Polska; poniedziałek - sobota; godz. 8.00 - 22.00

 

 

Metodyka badania różnicy ciśnień między pomieszczeniamiPomiar wykonywany jest zgodnie z metodą opisaną w normie PN-EN ISO 14644-3 punkt B.1.  

Warunki wstępne do wykonania pomiaru różnicy ciśnień między pomieszczeniami

Pomiar różnicy ciśnień między pomieszczeniami wykonuje się po spełnieniu przez pomieszczenie kryteriów akceptacji dla prędkości przepływu powietrza pod filtrami końcowymi, gdy dotyczy - jednorodności prędkości przepływu powietrza (laminarność przepływu), ilości nawiewanego do pomieszczenia powietrza (ilość wymian powietrza). Przed wykonaniem pomiaru (w szczególności w przypadku nowych pomieszczeń) zaleca się również wykonanie testu dymnego w celu zweryfikowania kierunku przepływu powietrza pomiędzy pomieszczeniami. Ocenę kaskady ciśnień można wykonać przed lub po pomiarze ilości cząstek w pomieszczeniu (klasyfikacja pomieszczenia czystego).

Bezpośrednio przed wykonaniem pomiaru różnych ciśnień weryfikuje się, czy:

  • uruchomiona jest instalacja HVAC i pracuje w sposób ustabilizowany (start zbierania danych nie wcześniej niż 3 minuty od uruchomienia HVAC),
  • wszystkie drzwi/ okna/ przejścia są zamknięte (start zbierania danych nie wcześniej niż 3 minuty od zamknięcia drzwi),
  • otwarte przejścia, które mają być otwarte są otwarte (gdy dotyczy),
  • uruchomione/ wyłączone są lokalne wyciągi itp. (gdy dotyczy, sposób pracy podczas testu uzgadniany jest z zamawiającym pomiar).


Wykonywanie pomiaru

Pomiary wykonywane są za pomocą dokładnego czujnika różnicy ciśnień (mikromanometru) skalibrowanego w zakresie -500 Pa ÷ +500 Pa. Mikromanometr wyposażony jest w dwa króćce pomiarowe, z których jeden połączony zostaje przewodem (elastyczną rurką o średnicy zewnętrznej 8 mm) wprowadzanym do pomieszczenia o wyższym ciśnieniu. Drugi króciec urządzenia (łącznie z urządzeniem) znajdują się w pomieszczeniu o niższym ciśnieniu (pomieszczeniu odniesienia o nadciśnieniu 0 Pa).
Pomiar różnicy ciśnień w pomieszczeniach standardowo wykonywany jest trzykrotnie o jednej porze. Podczas pełnej kwalifikacji pomieszczenia lub podczas prowadzonych działań wyjaśniających, zalecamy wykonanie dodatkowych pomiarów z wykorzystaniem funkcji logera (ciągły pomiar różnicy ciśnień w okresie uzgodnionym z klientem np. 15 minut) oraz o trzech różnych porach dnia. W ciągu 15 minut pomiaru: dane próbkowane są 4 razy w ciągu sekundy, z okresu 6 sekund zostaje zapisana wartość minimalna i maksymalna, co 6 sekund zostaje zapisana wartość odczytana w danym momencie.
Podczas pomiaru zostaje określona wartość różnicy ciśnienia między pomieszczeniami wyrażana standardowo w Pascalach (Pa). W przypadku gdy zmierzona wartość różnicy ciśnień odbiega od przyjętych kryteriów akceptacji - zazwyczaj niższa niż 10 Pa (minimum 5 Pa) między pomieszczeniami różnych klas LUB mniej lub więcej niż 3 Pa względem dokumentacji projektowej, powinno się przeprowadzić test wizualizacji kierunku przepływu powietrza.

Wybierając punkt pomieszczenia, w którym ma zostać wykonany pomiar, wykorzystuje się przede wszystkim przyłącza na stałe zamontowane w pomieszczeniach, gdyż zapewnia to stałość warunków pomiarowych i daje najlepszą możliwość porównywania zbieranych danych z danymi historycznymi. Gdy pomieszczenie nie jest wyposażone w stosowne przyłącze, punkt pomiarowy dobrany zostaje tak, aby nie znajdował się w bezpośrednim sąsiedztwie wlotów powietrza, punktów wywiewu powietrza lub innych miejsc o wysokiej prędkości przepływu powietrza (urządzenia produkcyjne generujące ruch powietrza itp.).

Weryfikację różnicy ciśnień pomiędzy pomieszczeniami wykonuje się zazwyczaj dla tych samych pomieszczeń/ stref, w których rutynowo zakład produkcyjny monitoruje różnicę ciśnień za pomocą przyrządów typu Magnehelic. Są to strefy, w których prowadzone są procesy wytwarzania, w tym w śluzach powietrznych oraz w miejscach na granicy strefy kontrolowanej w miejscach, gdzie może następować swobodny przepływ powietrza pomiędzy strefą czystą, a strefą przylegającą o niższej klasie czystości lub niekontrolowaną (śluzy powietrzne, drzwi ewakuacyjne, pasy transmisyjne wykorzystywane do transportu materiałów). Pomiary różnicy ciśnień wykonywane są najczęściej w przedsiębiorstwach produkcyjnych branży farmaceutycznej i kosmetycznej, ale również niektóre przedsiębiorstwa branży spożywczej dążą do utrzymania separacji wybranych stref np. gdy istotne jest ograniczenie przenoszenia alergenów z wyrobów zawierających alergeny do wyrobów niezawierających ich w swoim składzie. Pomiary różnicy ciśnień wykonuje się dla pomieszczeń w których powietrze przepływa zarówno w sposób jednorodny, jak i nie jednorodny. Badania wykonuje się w pierwszej kolejności w obszarach/ dla pomieszczeń o najwyższym nadciśnieniu (najwyższa klasa czystości), później dla obszarów o niższych wymaganiach jakościowych.

Raport z badań

Raport z przeprowadzonych pomiarów różnicy ciśnień zawiera: wyniki pomiarów (tabela i wykres stabilności różnicy ciśnień w czasie), wskazanie punktów pomiarowych, opis warunków pomiarowych, identyfikację użytego przyrządu pomiarowego oraz kopię jego aktualnego świadectwa kalibracji, identyfikację badanego pomieszczenia (oznaczenie, deklarowana klasa czystości, stan użytkowania).

 

Cena wykonania pomiarów różnicy ciśnień

Koszt wykonania serii pomiarów różnicy ciśnień między pomieszczeniami wynosi 1800 PLN netto za dzień pomiarowy (+ koszt dojazdu).


Koszt dojazdu:

0 PLN - gdy miejsce pomiarów znajduje się w odległości ≤200 km od Poznań (np. Wrocław, Sieradz, Pabianice, Kutno, Włocławek, Toruń, Bydgoszcz, Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra)
300 PLN netto - gdy miejsce pomiarów znajduje się w odległości 200-400 km od Poznań (np. Gdańsk, Warszawa, Katowice)
500 PLN netto - gdy miejsce pomiarów znajduje się w odległości >400 km od Poznań (np. Kraków, Rzeszów)

 


Cennik do pobrania


Kliknij zdjęcie poniżej, aby pobrać dokument pdf:


Kliknij, aby pobrać cennik

 

 


Niższa cena przy zamówieniu jednego z PAKIETÓW BADAŃ
dedykowanych dla pomieszczeń czystych


Firma BNT SIGMA wykonuje pomiary różnicy ciśnień między pomieszczeniami oraz inne typowe testy wykonywane dla pomieszczeń i stref czystych - badania integralności filtrów HEPApomiary 
ilości cząstek stałych w powietrzu w celu klasyfikacji pomieszczeń czystych, pomiary jednorodności prędkości przepływu laminarnego, pomiary czasu regeneracji pomieszczeń, pomiary ilości wymian powietrza, pomiary temperatury i wilgotności powietrza w pomieszczeniach, weryfikacje szczelności instalacji itp.

Pakiety badań kwalifikacyjnych oferowanych przez BNT SIGMA:

kwalifikacja pomieszczeń czystych PAKIET BADAŃ: Kwalifikacja pomieszczeń czystych
   
kwalifikacja komory laminarnej PAKIET BADAŃ: Kwalifikacja komory laminarnej

 

 

Składanie zamówień


Prosimy o wypełnienie formularza zamówienia w górnej części strony - przycisk ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE.

 

 

Dostępne terminy


Jeśli interesuje Państwa wykonanie pomiarów w terminie innym niż wskazane powyżej (nad przyciskiem ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE), prosimy o wysłanie wiadomości na adres: info@bnt-sigma.pl i zaproponowanie kilku dogodnych dla Państwa terminów - postaramy się wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom i zrealizować usługę w optymalnym dla Państwa terminie.

Produkty powiązane

Inne (1)

28 lutego 2022

Gdy strefy o różnych klasach czystości oddzielone są za pomocą fizycznych barier odpowiedni kierunek ruchu powietrza (od strefy o niższej klasie czystości ISO do klasy wyższej ISO wg ISO 14644-1) powinien być systemowo zapewniony np. przez otwory/ szczeliny pomiędzy tymi klasami. Aby zapewnić tego rodzaju ruch powietrza, konieczne jest utworzenie stabilnej różnicy ilości powietrza nawiewanego i odbieranego z pomieszczenia i zapewnienie różnicy ciśnienia statycznego między pomieszczeniami (ok. 10 Pa). Przy nadciśnieniach rzędu 7,5 – 15 Pa, powstaje w szczelinach ruch powietrza o prędkościach około 3,5 – 5 m/s. Gdy oddzielanych jest w ten sposób wiele kolejnych następująco po sobie pomieszczeń czystych, różnica ciśnień zapewniona musi być pomiędzy wszystkimi pomieszczeniami (kaskada ciśnień) – w takim przypadku dopuszcza się zazwyczaj występowanie mniejszej różnicy ciśnień ok 5 Pa, aby zapobiec koniczności zapewnienia wysokich nadciśnień dla najczystszych clean room. W przypadkach gdy wymagany jest wysoki poziom barierowości, powinno się rozważyć zastosowanie urządzeń oddzielających. Ilość powietrza wprowadzanego do pomieszczenia czystego musi zapewnić nie tylko odpowiednie rozcieńczanie cząstek obecnych w pomieszczeniu, aby zapewnić wymaganą klasę czystości ISO 14644-1, ale również umożliwić skuteczną wentylację pomieszczenia (odprowadzanie dwutlenku węgla z pomieszczenia) oraz być w nadmiarze, aby skompensować ubytki powietrza odprowadzanego przez szczeliny między pomieszczeniami. W sytuacji gdy ilość powietrza przepływająca przez szczelinę między pomieszczeniami czystymi jest niska ze względu na wysoki stopień szczelności clean room, utrzymanie stabilnej różnicy ciśnienia może być problematyczne ponieważ nawet niewielkie zmiany w ilości powietrza dostarczanego lub odbieranego z pomieszczenia będą prowadziły do znacznych wahań ciśnienia statycznego w clean room.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl