Atest higieniczny PZH | Świadectwo jakości zdrowotnej PZH - przygotowanie dokumentacji w procesie uzyskiwania atestu/świadectwa jakości zdrowotnej NIZP-PZH

Dostępność usługi: Usługa dostępna - wypełnij formularz poniżej
Czas realizacji usługi: Do 10 dni
Cena brutto (za usługę/grupę): 3 936,00 zł 3936.00
Cena netto (za usługę/grupę): 3 200,00 zł
ilość szt

towar niedostępny

* - Pole wymagane

Szczegółowy opis

Atest higieniczny / Świadectwo jakości zdrowotnej NIZP- PZH (Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie)

 

Atest higieniczny PZH oraz Świadectwo jakości zdrowotnej PZH są ocenami danego wyrobu/produktu w zakresie jego bezpieczeństwa dla ludzi i/lub bezpieczeństwa wyrobu dla środowiska. Chociaż powszechnie rozpoznawalną i najczęściej używaną nazwą jest "atest PZH", należy zaznaczyć, że instytucja przyznająca atest kilka lata temu zmieniła nazwę z Państwowy Zakład Higieny (PZH) na Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH). "Atest PZH" i "Atest NIZP-PZH" jest więc wciąż tym samym dokumentem.

Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA może pomóc Państwa firmie w przygotowaniu wniosku i dokumentacji niezbędnej do uzyskania Atestu
lub Świadectwa jakości zdrowotnej NIZP-PZH.
UWAGA!

W przypadku atestacji materiałów:

 • budowalnych
 • konstrukcyjnych
 • wyposażenia wnętrz

przeznaczonych do stosowania w pomieszczeniach czystych typu Cleanroom oraz innych pomieszczeniach o podwyższonej klasie czystości (laboratoria, sale operacyjne itp.), możliwe jest wykonanie w naszej firmie badań pod kątem emisji cząstek stałych z badanych materiałów i przeprowadzenie oceny adekwatności materiału do zastosowań w poszczególnych klasach czystości pomieszczeń Cleanroom. Więcej informacji na temat tego badania znajdą Państwo tutaj: Badania emisji ISO 14644-14.

 

Atest PZH – Czy jest wymagany przez prawo, procedury przetargowe, podmioty w łańcuchu dystrybucji?

Materiały wchodzące w kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi

Posiadanie atestu higienicznego jest wymagane prawem w przypadku materiałów i wyrobów wchodzących w kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Wymaganie prawne zostało ujęte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 7 grudnia 2017 r. (poz. 2294) w paragrafie 24 i 25 rozporządzenia.W rozporządzeniu tym czytamy:

§ 24. W ramach prowadzonego nadzoru nad materiałami i wyrobami stosowanymi w procesach uzdatniania i dystrybucji wody właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny wydaje ocenę higieniczną dla materiału lub wyrobu stosowanego w procesach uzdatniania wody.

§ 25. Ocena higieniczna, o której mowa w § 24 jest wydawana na podstawie dokumentacji przedłożonej przez producenta lub dystrybutora lub podmiot ubiegający się o zastosowanie materiału lub wyrobu stosowanego w procesach uzdatniania wody. (...) Dokumentacja, o której mowa w ust. 1–3, zawiera: opis rodzaju zastosowanego materiału, wyrobu, substancji chemicznych i ich mieszanin z aktualnymi atestami higienicznymi jednostki uprawnionej do wydawania takich atestów. (...)


Pozostałe materiały budowlane

W przypadku materiałów budowlanych nieprzeznaczonych do kontaktu z wodą pitną, w myśl Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2014 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004 r. nr 249, poz. 2497), atest higieniczny nie jest dokumentem wymaganym przy udzielaniu aprobaty technicznej na wyroby budowlane. Atest PZH jest dokumentem dobrowolnym, który producent może przekazywać stronom zainteresowanym (klientom, partnerom biznesowym) wraz z aprobatą techniczną wyrobu budowlanego. Atest PZH nie jest również dokumentem wymaganym prawem w przypadku innych wyrobów, które na zasadzie dobrowolności mogą zostać zgłoszone do atestacji (np. dla wyrobów wchodzących w kontakt z żywnością). W przypadku wyrobów mogących wpływać na zdrowie ludzi i/lub bezpieczeństwo środowiska, producent wyrobu (lub podmiot wprowadzający wyrób obrotu) jest jednak odpowiedzialny (w tym prawnie) za bezpieczeństwo swojego wyrobu – proces atestacji będzie więc obejmował niezależną ocenę bezpieczeństwa wyrobu, które musi zapewnić, i czasami wykazać, producent lub wprowadzający do obrotu.

 

Wyroby kontaktujące się z żywnością oraz inne wyroby przemysłowe

Od 2002 roku na mocy Ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360) ubieganie się o atesty jest dobrowolne (z wyjątkiem omówionych powyżej wyrobów wchodzących w kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi).


Atesty PZH jako w warunkach zakupowych oraz zamówieniach publicznych

Atest PZH jest czasami wyszczególniany jako jeden z dokumentów wymaganych do przedłożenia w procedurach przetargowych, procesach wyboru dostawców. Może być on również jednym z kryteriów oceny wyrobów podczas ich kwalifikacji do umieszczenia na półce sklepowej w łańcuchu dystrybucji. Zdarza się, zwłaszcza w przypadku zabawek, wyrobów przeznaczonych do pielęgnacji dzieci, wyrobów kontaktujących się z żywnością, że Atest PZH/ Świadectwo jakości zdrowotnej PZH jest traktowany jako jeden z wyróżników jakości i bezpieczeństwa wyrobu. Ogłaszający przetarg lub szerzej - kupujący – oczywiście jest umocowany prawnie do ustalania własnych kryteriów oceny i wyboru dostawców (o ile nie łamie innych dotyczących go wymagań prawnych w tym zakresie) i obowiązek posiadania atestu higienicznego PZH może być jednym z takich wymagań.Jak długo ważny jest atest?

W przypadku wyrobów kontaktujących się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz atestów wydawanych przez Zakład Toksykologii i Oceny Ryzyka Zdrowotnego, atesty PZH wydawane są na okres 3 lat. Na okres 3 lat wydawane są również Świadectwa Jakości Zdrowotnej (wydawane przez Zakład Bezpieczeństwa Żywności). Wszystkie pozostałe atesty higieniczne wydawane są na okres 5 lat.

 

Atest PZH – Cena

Atest PZH jest wydawany w oparciu od informacje i wyniki badań, które przedkłada Wnioskodawca w procesie atestacji. To, jaki będzie ostateczny koszt uzyskania atestu, będzie uzależnione od rodzaju wyrobu, kompletności posiadanych danych, trybu w jakim Wnioskodawca chce uzyskać atest. Opłata administracyjna za uzyskanie Atestu higienicznego i/lub Świadectwa jakości zdrowotnej w trybie ekspresowym (zakończenie procedury atestacyjnej w ciągu ok. 2 tygodni) wynosi 2850 PLN netto, natomiast w trybie zwykłym 1650 PLN netto (wydanie atest w ciągu ok. 3 miesięcy). Do przedstawionego kosztu, należy doliczyć ewentualne koszty: badań wyrobu (wymagane badania oraz wymagana dokumentacja dla uzyskania atestu PZH zostały wskazane poniżej), przygotowania wniosku i dokumentacji do atestu (koszt 3200 PLN netto lub 4100 PLN netto w zależności od trybu w którym Wnioskujący zamierza ubiegać się o atest).

 

Wniosek i dokumentacja niezbędna na etapie występowania o Atest PZH lub Świadectwo jakości zdrowotnej PZH

W zależności od rodzaju wyrobu i jego przeznaczenia, w trakcie atestacji konieczne może być przekazanie następujących informacji, dokumentów, próbek:

Wyroby, które zostaną skierowane do oceny w Zakładzie Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska PZH:

 • Skład chemiczny jakościowy i ilościowy atestowanego wyrobu (pełna chemiczna nazwa substancji wchodzących w skład wyrobu).
 • Projekt etykiety lub tekst informacji technicznej albo ulotki dołączonej do jednostkowych opakowań wyrobu jako instrukcji dla nabywców wyrobu (w języku polskim). Dla preparatów zawierających substancje niebezpieczne dla zdrowia etykieta powinna być oznakowana zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dzienniku Ustaw Nr 173 poz. 1679, 2003r.
 • W przypadku atestacji materiałów kontaktujących się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi - wyniki badań testów migracji, potwierdzających, że nie wpływają one negatywnie na jakość stykającej się z nimi wody i jej bezpieczeństwo zdrowotne; wyniki badania podatności wyrobów na powstawanie obrostów mikrobiologicznych (biofilmy). PZH honoruje wyniki niezależnych laboratoriów z Polski, ale również wyniki badań i atesty zagraniczne wydane przez odpowiednie władze sanitarne uprawnione do certyfikacji wyrobów np. (DVGW, KIWA, WRC, NSF), lub wyniki badań wydane przez renomowane instytuty naukowo-badawcze takie jak: Instytut Pasteura lub Instytut w Gelsenkirchen, o ile zakres tych badań jest zgodny z wymogami PZH.
 • W przypadku atestacji biopreparatów - rodzaje drobnoustrojów wchodzących w skład wyrobu oraz deklaracja potwierdzona przez niezależne laboratorium, że preparat nie zawiera drobnoustrojów chorobotwórczych.
 • W przypadku atestacji preparatów dezynfekcyjnych - wyniki badań skuteczności działania preparatów przy zalecanych dawkach i czasie kontaktu preparatu.
 • W przypadku atestacji materiałów stosowanych w budownictwie i meblarstwie, jak również granulatów gumowych i nawierzchni sportowych - czytelna karta charakterystyki wyrobu w języku angielskim lub niemieckim, do kart bezpieczeństwa w języku oryginalnym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski, poświadczone przez wnioskodawcę; certyfikat lub świadectwo dopuszczenia na rynku producenta. 
 • PZH może wystąpić o przesłanie próbek wyrobów. W takim przypadku próbki przekazywane do PZH powinny być wyprodukowane nie wcześniej niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku o atest i dostarczone do PZH w najmniejszych oryginalnych opakowaniach (około 0,2 m2, jeżeli są to płyty, folie itp.; około 1 kg jeżeli są to wyroby w formie sypkiej lub płynnej; po 1 wyrobie, jeżeli są to urządzenia techniczne małogabarytowe). PZH zastrzega, iż dostarczone próbki mogą ulec uszkodzeniu, zdekompletowaniu itp. w trakcie badań dla potrzeb atestacji. W przypadku dużych przedmiotów należy dostarczyć prospekty, rysunki z opisem, zdjęcia itp. 

 

 Wyroby, które zostaną skierowane do oceny w Zakładzie Toksykologii i Oceny Ryzyka Zdrowotnego PZH:

 • Kopia etykiety atestowanego wyrobu lub projekt etykiety.
 • Karta charakterystyki produktu lub ilościowy skład chemiczny wyrobu (w przypadku środków gaśniczych należy uwzględnić również propelent).
 • Instrukcja stosowania wyrobu w języku polskim.
 • Inne dokumenty mogące pomóc w rejestracji (w przypadku wyrobów importowanych – świadectwo rejestracji z kraju producenta).
 • W przypadku preparatów biologicznych - dokładny skład drobnoustrojów lub opis wytwarzania produktu.

 

 Wyroby, które zostaną skierowane do oceny w Zakładzie Bezpieczeństwa Żywności PZH:

 

Wyroby metalowe 

 • Prospekty, zdjęcia, schematy atestowanego wyrobu.
 • Dane na temat materiałów z jakich wykonano poszczególne elementy atestowanego wyrobu (rodzaj, gatunek, normę lub skład stopowy materiału, jeśli dotyczy – informacja na temat zastosowanych powłok
 • Kopia atestu sanitarnego kraju producenta (jeżeli taki atest został wydany).
 • W przypadku maszyn i urządzeń – deklaracja zgodności z odpowiednimi przepisami Unii Europejskiej
 • W przypadku wyrobów/urządzeń zawierających elementy z tworzyw sztucznych – dokumenty zgodne z wymaganiami Pracowni Badania Wyrobów do Kontaktu z Żywnością PZH.
 • W przypadku emaliowanych wyrobów z blachy stalowej - wyniki badań migracji ołowiu i kadmu do 4% roztworu kwasu octowego.

 

Wyroby ceramiczne 

 • Barwne prospekty/zdjęcia lub wzory atestowanych wyrobów.
 • Wyniki badań migracji ołowiu i kadmu do 4% roztworu kwasu octowego uzyskane w laboratorium akredytowanym przy zachowaniu warunków zgodnych z PN-EN- 1388:2000/dyrektywą 84/500/EWG nie wcześniej niż 2 lata przed złożeniem wniosku o wydanie świadectwa lub próbki do badań w Laboratorium PZH spełniające wymagania określone w „Wytyczne dotyczące metod pobierania próbek oraz kryteria, jakie powinny spełniać próbki wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, do badania migracji pierwiastków szkodliwych dla zdrowia”.

Wyroby szklane 

 • Prospekty, zdjęcia lub wzory atestowanych wyrobów.
 • Deklaracja producenta na temat jakościowego składu masy szklanej.
 • Dla wyrobów barwionych lub dekorowanych - wyniki badań migracji ołowiu i kadmu jak określono wyżej w przypadku wyrobów ceramicznych.

 

Smary i inne preparaty chemiczne stosowane w maszynach/urządzeniach przemysłu spożywczego 

 • Deklaracja producenta dotycząca jakościowego składu chemicznego preparatów (informacja ta może zostać przekazana przez Producenta drogą poufną bezpośrednio do PZH).
 • Karty charakterystyki atestowanego wyrobu.
 • Dokumenty potwierdzające dopuszczenie preparatów do stosowania w urządzeniach pracujących w przemyśle spożywczym w kraju producenta lub innym (np. USDA H-1).
 • Projekt tekstu etykiety.
 • Instrukcja użytkowania preparatu.

 

Kosmetyki

 • Ilościowy skład chemiczny (receptura) wraz z numerami CAS, uwzględniający nazwy wszystkich składników wg nomenklatury INCI oraz numery barwników wg Colour Index (nr CI).
 • Kryteria fizyko-chemicznej i mikrobiologicznej kontroli wyrobu.
 • Specyfikacje techniczne lub inne dokumenty gwarantujące jakość poszczególnych surowców.
 • Projekt tekstu etykiety, zgodnie z art. 19 rozporządzenia (WE) nr 1223/2009.
 • Oświadczenie producenta kompozycji zapachowej stwierdzające, że jest ona zgodna z aktualnymi zaleceniami IFRA wraz z wykazem alergenów.
 • Wyniki badań dla gotowego wyrobu a)na zgodność z wymaganiami kryteriów kontroli fizyko-chemicznej i mikrobiologicznej, b) dermatologicznych i aplikacyjnych – wykonanych w wyspecjalizowanej placówce pod kontrolą lekarza dermatologa.
 • Próbka wyrobu.
 • Alternatywnie można przedstawić raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego, sporządzony zgodnie z wymaganiami rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 wraz z ww. dokumentacją, której raport może nie obejmować (np. tekst etykiety, certyfikat IFRA).
 • W niektórych przypadkach dla produktów dla dzieci może być wymagana opinia Instytutu Matki i Dziecka lub Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”.

 

Wyroby chemii gospodarczej, w tym wyrobów myjących w przemyśle spożywczym i zakładach żywienia zbiorowego

 • Ilościowy skład chemiczny (receptura) wraz z numerami CAS, uwzględniający nazwy chemiczne wszystkich składników oraz numery barwników wg Colour Index (nr CI).
 • Karta charakterystyki wyrobu gotowego.
 • Projekt tekstu etykiety, zawierający m.in. zakres, sposób stosowania oraz wymagane piktogramy, hasła i zwroty ostrzegawcze, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (ze zmianami) oraz ulotki/karty technicznej (jeżeli jest przewidziana).
 • Oświadczenie producenta kompozycji zapachowej stwierdzające, że jest ona zgodna z aktualnymi zaleceniami IFRA wraz z wykazem alergenów.
 • Wyniki badań dermatologicznych, wykonanych w wyspecjalizowanej placówce pod kontrolą lekarza dermatologa – dla wyrobów mających bezpośredni kontakt ze skórą człowieka (np. płynów do mycia naczyń, środków do ręcznego prania, płukania tkanin).
 • Próbka wyrobu.
 • W niektórych przypadkach dla produktów dla dzieci może być wymagana opinia Instytutu Matki i Dziecka lub Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”.

Preparaty dezynfekcyjne i myjąco – dezynfekcyjne przeznaczone do stosowania w przemyśle spożywczym, gospodarstwach domowych i zakładach użyteczności publicznej 

 • Skład chemiczny z podaniem pełnych nazw chemicznych wszystkich składników oraz numery barwników wg Colour Index – dla preparatów produkcji krajowej wymagany jest również skład ilościowy.
 • Zakres badań skuteczności biobójczej zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 14885:2015 „Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne – Zastosowanie Norm Europejskich dotyczących środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych”.
 • Projekt etykiety i ulotki informacyjnej w języku polskim zawierający zakres stosowania, 
 • Sposób użycia (czas działania, stężenie, temperatura), trwałość preparatu i roztworów użytkowych, informację o konieczności spłukiwania dezynfekowanych powierzchni wodą zdatną do picia oraz wymagane znaki i napisy ostrzegawcze
 • Próbka preparatu.
 • Wyniki badania trwałości dla preparatów zawierających związki chloru.

 

 

W jaki sposób Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA może mi pomóc przy uzyskaniu Atestu PZH

Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA wspomaga producentów oraz podmioty handlowe zainteresowane uzyskaniem Atestu PZH w skompletowaniu oraz złożeniu dokumentacji niezbędnej do uzyskania atestu. Aby skorzystać z usług Biura Naukowo-Techniczne SIGMA należy:

KROK 1. Wypełnić obowiązkowe pola wniosku w górnej części strony i złożyć zamówienie na usługę poprzez kliknięcie przycisku "Dodaj do koszyka" (brakujące dokumenty można załączyć w późniejszym terminie - wydłuży to jednak całkowity proces otrzymywania atestu).

KROK 2. Dokonać opłaty na rzecz Biura Naukowo-Technicznego SIGMA za przygotowanie wniosku i dokumentacji do atestu: 1000 PLN lub 1500 PLN (w zależności od trybu w którym Wnioskujący zamierza ubiegać się o atest). Faktura proforma do opłacenia zostanie Państwu przesłana przez email w ciągu 2 dni od złożenia zamówienia.

KROK 3. W kolejnych etapach:

 • Poinformujemy Państwa o dokumentacji oraz wynikach badań które będą wymagane do uzyskania atestu (jeśli je Państwo
  posiadacie, poprosimy o ich przesłanie poprzez email; jeśli ich Państwo nie posiadacie - pomożemy z znalezieniu laboratoriów, które wykonają dla Państwa wymagane badania; jeśli wymagane dla uzyskania atestu, przejmiemy od Państwa komunikację z dostawcą w sprawie ujawnienia składu stosowanych przez Państwa materiałów/składników wyrobu - skład zostanie ujawniony BNT SIGMA, Państwa firmie lub bezpośrednio do NIZP-PZH)
 • Wskażemy dane NIZP-PZH do uiszczenia opłaty administracyjnej za atest
 • Uzgodnimy szczegóły złożenia wniosku (wersja elektroniczna, papierowa itp.)

W przypadku pozytywnej decyzji, PZH wyda atest na okres odpowiednio 3 lub 5 lat. W przypadku zastrzeżeń, PZH może wystąpić do Wnioskodawcy o konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań wyrobu; możliwe jest również umieszczenie stosowanych zastrzeżeń w treści atestu (wydanego dokumentu). W przypadku odmowy przyznania Atestu/Świadectwa, Wnioskodawca będzie miał możliwość wniesienia odwołania do Dyrektora NIZP-PZH w ciągu 7 dni od wydania decyzji – również w przypadku podtrzymania negatywnej opinii PZH, wniesiona opłata administracyjna nie będzie podlega zwrotowi.

 


Inne (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl